ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

เครื่องขึ้นรูปขนมข้าวอัดแผ่น

ส, 25/03/2017 - 10:03 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
คุณสุนทรี รินทร์คำ
เลขที่ 84/2 ถนนสุริยวงค์ ตำบลหายยา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3

อ, 02/08/2016 - 13:11 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

อ, 16/02/2016 - 14:42 — kamonwan.s
รายละเอียด: 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ด้วยเห็นถึงประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรไทย ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังให้ความสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างไม่จำกัด  โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้พัฒนาขึ้น มีขนาด 6,720 วัตต์ สามารถนำพลังงานมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบด้วย โรงสีข้าว โรงอบแห้ง (อบข้าวเปลือก) ไซโลเก็บข้าว เครื่องสีข้าว และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกรสามารถตากข้าวให้แห้ง สีข้าว และบรรจุข้าวใส่ถุงแบบสุญญากาศ ป้องกันแมลงและมอดข้าวที่สวยงามแบบเบ็ดเสร็จ สามารถผลิตได้วันละ 8 ชั่วโมง พร้อมที่จะนำผลผลิตออกจำหน่าย หรือบริโภคในครัวเรือนได้ทันที

 ทั้งนี้ บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีแผนที่จะผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในราคาชุดละประมาณ 933,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท ไม่รวมค่าโรงเรือนและที่ดิน) หรือเฉพาะโรงอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาประมาณ 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ) ซึ่งหากหน่วยงานหรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

ผู้พัฒนา : บริษัท ไทยเอเย่น ซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก

  พ, 18/11/2015 - 14:12 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของผลงาน
  นายสนธยา สุนทรารักษ์
   ๒๐๑ หมู่ ๑  ถ.สุรินทร์-สังขะ  ต.สลักได
   อ.เมือง จ.สุรินทร์

  ประโยชน์
  -ใช้แยกขนาดเมล็ดข้าวสารระหว่างเมล็ดเต็มและเมล็ดหักออกจากกันได้ ๓ ขนาดคือชั้นที่ ๑,๒ และ ๓
  -เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวสาร ที่สีมาจากโรงสีขนาดเล็กหรือโรงสีชุมชนทั่วไปที่ไม่สามารถคัดแยกขนาดได้
  -ประหยัดเวลากว่าการคัดแยกแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของเกษตรกร
  -ช่วยประหยัดพลังงาน  ไม่ใช้ไฟฟ้า

  จุจุดเด่น
    -ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้แรงคน เป็นการออกกำลังกายไปด้วย
    -คัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ๑๘ กก. เคลื่อนย้ายได้ง่าย
    -การหมุนปั่นตัวเครื่องเพื่อคัดแยก สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ตามความถนัดของผู้ใช้
    -สามารถคัดแยกได้ประมาณ ๙๐-๑๐๐ กก./ชม.

   

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement)

  พ, 18/11/2015 - 13:24 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของผลงาน
  บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
  ๑/๑ หมู่ ๑๔ ถ.หางน้ำสาคร-หนองโพ ต.หนองโพ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

  ประโยชน์ 
  -เป็นเครื่องมือทำการระเบิดดาน
  -เป็นการปรับโครงสร้างดินให้เกิดการร่วนซุยของดิน
  -เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  จุดเด่น
  -มีขาริปเปอร์ พร้อมใบมีดติดที่บริเวณขาริปเปอร์ กว้าง ๗๐ ซม. ลงทำงานลึกที่ ๒๗-๓๐ ซม. ทำให้ดิน มีรอยแตกร้าวลึกที่ ๒๐ ซม. ซึ่จะห่างจากอ้อย ๑๐-๑๕ ซม.
  -มีการใส่ปุ๋ยพร้อมการทำงาน และปีกยังสามารถกระจายปุ๋ยไปทั่วบริเวณแตกร้าว ทำให้รากหาธาตุอาหารได้ง่าย

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต

  พ, 18/11/2015 - 12:41 — admin5
  รายละเอียด: 

   เจ้าของผลงาน
   นายธนัตถ์  ศรีสุขสันต์ 
   ๓๔/๓๕ ซ.ลาดพร้าว ๒๓ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

  ประโยชน์
  -เพื่อส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเพาะกล้านาโยนที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดระยะเวลาเพาะปลูก(เพิ่มวงรอบการผลิต) ลดการใช้ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ช่วยลดต้นทุนโดยรวมช่วยเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิต 
  -เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องจักรการเกษตรที่พัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกข้าวในประเทศไทย ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงสูง

  จุดเด่น
  -เป็นวิธ๊การปลูกข้าวที่ได้คุณภาพดีที่สุด เนืองจากไม่มีการขาดของราก ทำให้ต้นกล้าสามารถตั้งตรงขึ้นได้ภายใน ๑-๒ วัน และเจริญเติบโตได้เร็วกว่าการใช้เครื่องปักดำนาแบบเดิมถึง ๑๐ วัน
  -รากต้นกล้าอยู่ใกล้ระดับผิวดิน จึงสามารถดูดซึมปุ๋ยและดึงออกซิเจนจากอากาศได้ดี
  -ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

  งบปี พ.ศ.: 
  2558

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องสีข้าวกล้องสดระดับครัวเรือน

  ศ, 19/06/2015 - 13:50 — admin5
  รายละเอียด: 

  ..

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ

   ศ, 19/06/2015 - 13:47 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่องบรรจุข้าวสารระบบอัตโนมัติ

   บริษัทผู้ผลิต   บริษัท วรกุลชัย อินโนเวชั่น จำกัด

   บริษัทผู้ใช้     บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด

   คุณลักษณะของเครื่อง

             เครื่องบรรจุข้าวสารอัตโนมัติแนวตั้ง มีระบบความร้อนในการปิดผนึกถุงพลาสติก โครงสร้างทำจากเหล็กทาสีและกรอบอลูมิเนียม มีอุปกรณ์มาตรฐานและคุณสมบัติดังนี้

      อุปกรณ์ Unwinding ประกอบไปด้วย:

   -          เพลาถือ Reel

   -          เซนเซอร์ตรวจการปิดผนึก

   -          ระบบนิวแมติกส์ช่วยหนีบสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรีล

   -          ระบบการช่วยคลี่แผ่นม้วนฟิล์มที่ต่อเนื่องและเรียบเนียน

      ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ประกอบไปด้วย:

   -          ระบบการเคลื่อนด้วยมอเตอร์เกียร์ไดรฟ์โดยอินเวอร์เตอร์

   -          การเคลื่อนไหวจะถูกส่งโดยอุปกรณ์สากลร่วมที่ช่วยให้สายพานไดรฟ์เพื่อให้สอดคล้องอยู่บนท่อขึ้นรูป

   -          ความดันที่ใช้โดยสายพานท่อขึ้นรูปจะทำได้โดยกระบอกสูบนิวเมติก

   -          การควบคุมโดยการลดความดันวาล์วเป็นสายพานดังกล่าวจะถูกปรับในลักษณะที่ถูกต้องมาก

   และง่าย

   -          เข็มขัดมีความปลอดภัยในคู่มือการเชิงเส้นและตลับลูกปืนที่ให้ความแม่นยำเคลื่อนไหวสูงสุด

      ท่อขึ้นรูปประกอบด้วยไหล่และท่อกำหนดค่าที่ทำจากสแตนเลส

   รายละเอียดข้อกำหนด ( Specification )

   ค่า/หน่วย

   1.มิติ  (ขนาด / น้ำหนัก)

   15x20 เมตร

   2.กำลังงานด้าน Input

   6 KW

   3.ความสามารถในการทำงานของเครื่องที่สามารถชี้วัดเชิงปริมาณ

       3.1 กำลังการบรรจุ

       3.2 ระบบลม

       3.3 Air consumtion

       3.4 ชนิดฟิล์ม Polyethylene, OR polypropylene, laminated and coupled film

      

    

   20-25 ถุง/นาที

   6-8 Bar

   350 L/min

    

    

   หลักการทำงานของเครื่อง

   เครื่องจักรทำหน้าที่บรรจุข้าวสารลงถุงพลาสติกที่น้ำหนัก 5 กก. โดยทำการปล่อยข้าวพร้อมกันสองช่อง ๆ ละ 2.5 กก. รวมกันได้ 5 กิโลกรัม โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลส 304 ที่มีความแข็งแรง  การเคลื่อนที่ของถุงที่บรรจุสามารถตั้งเวลาการทำงานได้ตามประเภทของสินค้า การควบคุมปริมาณโดยการกดปุ่มไฟฟ้าสำหรับขึ้น-ลง ขับเคลื่อนด้วยระบบสกรูมอเตอร์  ซึ่งการทำงานลักษณะนี้จะสามารถทำให้การบรรจุทำได้ต่อเนื่องโดยที่เครื่องไม่ต้องหยุดการทำงานและมีการติดตั้งอุปกรณ์การควบคุมระดับในถังพักข้าวสารด้วย

    

   สรุปผลการดำเนินงาน

             บริษัทได้ผลิตและประกอบชิ้นส่วนของเครื่องเรียบร้อยแล้ว สำเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ และได้ทำการทดสอบการใช้งานส่วนต่างๆของเครื่อง ดังนี้

   การทดสอบสมรรถนะการรับน้ำหนักของชุดจับถุงและแขนยก

   ทดสอบการรับน้ำหนัก Maximum Weight = 50 กิโลกรัม

   น้ำหนักทำงานปกติรับน้ำหนักข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวนครั้ง 4 ถุง = 20 กิโลกรัม

   หุ่นยนต์รับน้ำหนักสูงสุด 165 กิโลกรัม

    

   สมรรถนะการทำงานของเครื่องบรรจุข้าวสารและการลำเลียงลงถุงจัมโบ้แบ็ก

   ขนาดบรรจุข้าวสารถุงเล็กขนาด 5 กิโลกรัมจำนวน 60 ถุง ต่อ 1 ถุงใหญ่

   การจัดเรียง 4 ถุง x 3 แถว จำนวน 5 ชั้น รวม 300 กิโลกรัม

   สมรรถนะด้านความเร็วในการบรรจุข้าวสารลงถุงจัมโบ้แบ็กเฉลี่ย 25 ถุงต่อนาที

   ขนาดพื้นที่ในการติดตั้งกว้าง x ยาว = 14 x 8 เมตร

   กำลังงานไฟฟ้ารวมในระบบลำเลียง = 6 KW

    

   ระบบความปลอดภัยมีการติดตั้งเซนเซอร์ป้องกันบุคคลเข้าถึงชุดลำเลียง เพื่อสั่งการหยุดทำงานทันที

                                                                             

   ข้อเสนอแนะ

   จากการพัฒนาชุดบรรจุและลำเลียงข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม ลงถุงจัมโบ้แบ็กขนาดบรรจุ 300 กิโลกรัม พบว่าการออกแบบเครื่องได้ผลตามข้อกำหนดที่นำเสนอต่อลูกค้า การทดสอบการทำงานเป็นไปตามเงื่อนไข โดยผู้พัฒนาได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นในส่วนของการออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นส่วนที่ใช้ในการจับถุงและแขนยก ซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาในการผลิตมักจะเป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุดส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผู้พัฒนาได้ออกแบบรองรับขึ้นมาใหม่คือส่วนของปลายชุดจับยึดบริเวณแขนหุ่นยนต์ ซึ่งมีขนาดยาวเป็นพิเศษ แต่ต้องรองรับน้ำหนักได้สูง ซึ่งในการออกแบบดังกล่าวทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 165 กิโลกรัม

   สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาเครื่องบรรจุและลำเลียงในโครงการนี้ ผู้พัฒนาต้องการพัฒนาเครื่องจักรในส่วนอื่นๆ เช่น เครื่องบรรจุตามพิกัดขนาดที่กำหนด หรือรวมไปถึงชุดหุ่นยนต์ ซึ่งทั้งสองส่วนที่กล่าวมาต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอิตาลีและประเทศญี่ปุ่นตามลำดับ และยังมีราคาต้นทุนสูงทำให้เครื่องจักรทั้งระบบมีราคาสูงตามไปด้วย ดังนั้นหากบริษัทสามารถนำความรู้ที่มีอยู่สามารถพัฒนาเครื่องจักรขึ้นได้เองก็จะสามารถทำให้ต้นทุนลดลง ผู้ประกอบการรายเล็กก็สามารถใช้เครื่องจักรที่มีระบบเทคโนโลยีชั้นสูงได้ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบการผลิตของประเทศ

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ

    ศ, 16/01/2015 - 16:25 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ

                เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกเป็นเครื่องจักรที่ทำหน้าที่กะเทาะเปลือกของข้าวเปลือกออกให้เป็นข้าวกล้อง และแกลบ มีการใช้งานในโรงสีข้าวทั่วประเทศ ถ้าคำนวณจากผลผลิตข้าวเปลือกของประเทศไทย 36 ล้านตัน
    ในระยะเวลา 1 ปี การจะสีข้าวเปลือกให้เสร็จสิ้นโดยใช้เวลา 365 วันนั้น ประเทศไทยจะต้องการเครื่องกะเทาะข้าวจำนวนประมาณ 1,650 เครื่อง เพื่อทำหน้าที่กะเทาะเปลือกตลอดทั้งปี แต่ในทางปฏิบัติการสีข้าวเกิดขึ้นไม่นานกว่า
    3 เดือนตลอดทั้งปี เนื่องจากกำลังผลิตของโรงสีที่มากกว่าผลผลิตของข้าวเปลือก ดังนั้นจำนวนเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกที่ประจำการอยู่ในโรงสีน่าจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า 6,600 เครื่องทั่วประเทศไทย เนื่องจากเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกเป็นเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้มีอัตราการซื้อทดแทนต่ำ แต่ทว่าโรงสีก็ยังซื้อทดแทนด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ทำให้คุณภาพการกะเทาะเปลือกที่ดีขึ้น กำลังผลิตที่มากขึ้น และความสะดวกสบายในการใช้งาน

     

    คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

    1. มีอัตรากำลังการผลิตอยู่ที่ 3-4 ตันต่อชั่วโมง

    2. มีระบบ PLC ประมวลผลการทำงานและหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)

    3. สามารถนับชั่วโมงการใช้งานเครื่องจักรและตั้งเวลานับชั่วโมงการทำงานของลูกยาง

    4. สามารถวัดอุณหภูมิเพื่อสั่งการให้ให้เครื่องหยุดกะเทาะ

    5. มีระบบการเตือนผู้ใช้เมื่อถึงเวลาการเปลี่ยนลูกยางสีข้าว

     

    พัฒนาโดย                      สถาบันไทย-เยอรมัน

                                        700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57

                                        ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000                             

                                        โทรศัพท์ : 038-215088-44

                                        โทรสาร : 038-743464

                                        ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-784464

                                 Email: Marketing@tgi.or.th

     บริษัทที่ร่วมโครงการ     บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด

                                        25/6 ถนนพหลโยธิน กม.351 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 

                                        โทรศัพท์ 056-334000-2

                                        โทรสาร 056-334004

                                 Email:  karn.ck@gmail.com

     

    ราคาเริ่มต้นที่  ………………….   บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC ประจำปีงบประมาณ 2

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดจานโรตารี่

     อ, 14/01/2014 - 13:30 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของผลงาน
     ว่าที่ร้อยตรีพลกฤต ชิ้นทอง
     วิทยาลัยการอาชีพนางรอง เลขที่1 ถนนบ้านเก่า-แพงพวย
     ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

     งบปี พ.ศ.: 
     2554
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว