ไอ-เคี่ยม รถหย่อนกล้าและรถทำนาอเนกประสงค์

จ, 26/02/2018 - 14:27 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: