ติดต่อเรา

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์หมายเลข 0 2333 3924,0 2333 3956 โทรสารหมายเลข 0 2333 3931 หรือ
www.most.go.th : ข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือ E-mail : machine@most.go.th

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น