โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เครื่องจักรประกอบและทดสอบอัตโนมัติของหลอดแอลอีดีขนาด T8 (TPD)

พ, 18/04/2018 - 14:59 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายกีรสิร รวิศนนท์
บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:56 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายจักรกริช คำทีระ
บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ภาพหน้าปก: 

เครื่องรีโอมิเตอร์แบบดายเคลื่อนที่สำหรับทดสอบสมบัติการคงรูปของสารประกอบยาง (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:50 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายรักพงษ์ สมบูรณ์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็นแมช จำกัด
 

งบปี พ.ศ.: 
2560
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
800000
ภาพหน้าปก: 

เครื่องล้างขวด (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:48 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
หจก.ยไูนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์
 

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติความละเอียดสูงด้วยเรซินเหลว โดยกระบวนการทางแสง (TPD)

พ, 18/04/2018 - 13:45 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
นายธวัชชัย อาทรกิจ
บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องผลิตข้าวแต๋น (TPD)

  พ, 18/04/2018 - 13:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
  หจก.ยูไนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์

  เป็นเครื่องจักรที่ยังไม่มีในท้องตลาด สามารถทำงานแทนคนได้ 15-20 คนต่อวัน กำลังการผลิต 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  300000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องพ่นกาวอัตโนมัติ(TPD 60)

  พ, 03/01/2018 - 17:02 — admin5
  รายละเอียด: 

                     วัตถุประสงคของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณเทคโนโลยี จากเดิมกระบวนการพนกาวกอนติดผิวลายไมใชคนในการพน ซึ่งตองใชเวลาในการพนนาน และยังอาศัยทักษะและ ความแนนอนในการปฎิบัติงานสูง และพนักงานตองสูดดมละอองและกลิ่นของทินเนอรซึ่งอาจเปนปญหากับสุขภาพไดใน อนาคต การนําเครื่องพนกาวอัตโนมัติมาใชงานแทนจะทําใหคุณภาพและผลผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับของการทํางานของคน รวมถึงสามารถลดความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสและสูดดมทินเนอรผูปฎิบัติงาน ทั้งนี้เครื่องที่ทางบริษัทฯออกแบบ เปนเครื่องที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทย เปนเครื่องที่ออกแบบตามความ ตองการของลูกคา โดยใชRobot แบบแกนX-Y ลดการนําเขาเครื่องจักรหรือสั่งผลิตเครื่องจักรพิเศษจากตางประเทศใน ราคาสูง และลดเวลาในการรับบริการและตรวจซอมจากตางประเทศ เพราะเรามีทีมงานบริการตลอดเวลา

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตรวจสอบคุณภาพรอยต่อกระป๋องความเที่ยงตรงสูง

  อ, 17/05/2016 - 13:26 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา


  ผู้ทดสอบใช้งานเครื่อง
  บริษัท สุนทร เมทันแคน

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   800000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ประสิทธิภาพสูง

   อ, 17/05/2016 - 13:19 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา


    

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    60000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์

    จ, 02/05/2016 - 15:30 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว