ระบบควบคุมแขนกลและเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยปัญญาประดิษฐ์ 4.0

พ, 01/08/2018 - 10:14 — admin5
รายละเอียด: 

1. ระบบควบคบมแขนกลและเรรยนรรรดรวยตนเองดรวยปปญญาประดรษฐร 4.0 สามารถใหรผรรทรชความรรรพมพนฐานเพรยงแคช
ชชางเทคนรคพมพนฐาน ชชางไฟฟฟาพมพนฐาน หรมอเจราหนราทรชทรชมรความสามารถใชรงานโปรแกรมคอมพรวเตอรรพมพนฐาน
สามารถควบคบมแขนกลดรวยปปญญาประดรษฐรไดรงชาย
2. ระบบสามารถสษชงแขนกลใหรเรรยนรรร การหยรบจษบ วษตถบทรชมรขนาด รรปรชางลษกษณะ นจพาหนษก คลรายคลลงกษนไดรโดยไมช
ตรองมรการตษพงคชาใหมชทษพงหมด โดยระบบจะใชรฟปงกรชษน AI ในการตษพงคชาดรวยตนเอง
3. ผรรใชรงานสามารถเพรชมโมเดลหบชนและเรรยนรรรปรษบคชา Simulation เพมชอใชรในการจจาลองการผลรตในอบตสาหกรรม
ของตนไดร
4.ผรรผลรตและผรรใชรงานสามารถควบคบมปรษบคชาการทจางานของแขนกลผชานระบบ network ไดรตามแนวทาง
อบตสาหกรรม 4.0
5.มรระบบรายงานผลการใชรงานแขนกลผชาน Cloud Server สจาหรษบเกกบขรอมรลและประวษตรสถานะการทจางาน
ของแขนกลเพมชอใชรสจาหรษบวางแผนการบจารบงรษกษาและแลกเปลรชยนขรอมรลการใชรงานระหวชางผรรใชรงานแขนกล
6.ระบบรองรษบการควบคบมแขนกลโดยไมชจจากษดยรชหรอของมอเตอรร เพมชอใหรผรรใชรสามารถเลมอกใชรมอเตอรรไดรตาม
ประสรทธรภาพและงบประมาณของผรรใชรงาน โดยในโครงการจะใชรมอเตอรร 4 ยรชหรอทรชเปปนทรชนรยมในประเทศดษงนรพ
Yaskaswa, Mitsubishi, Panasonic, Delta


 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: