เครื่องล้างลูกบอลสำหรับบ้านบอล

พ, 01/08/2018 - 10:00 — admin5
รายละเอียด: 

การทํางานจะใชโบลเวอรสรางลมดูดลูกบอลผานทอยางออนเขาไปในเครื่องลางที่มีบอสําหรับใสน้ําและน้ํายา ฆาเชื้อ โดยในบอลางจะมีใบกวนที่ขับดวยมอเตอรและพาลูกบอลผานบอลางขึ้นไปยังชุดเปาแหงโดยใชลม รอนที่มีอุณหภูมิพอดีในการเปา หองเปาแหงจะเปนลักษณะตะแกรงอยูดานลาง เพื่อใหน้ําและน้ํายาที่ติดมา กับลูกบอลตกลงและไหลกลับลงไปในบอลางอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเปาแหงเสร็จเรียบรอยแลว ลูกบอลจะถูก สงออกไปดวยลมจากโบลเวอรผานทอยางออนที่สามารถดึงไปไดหลายตําแหนงที่ตองการใหลูกบอลไหล ออกไป ตัวเครื่องเนนการทํางานที่สามารถเคลื่อนยายได 

ลางลูกบอลได 36,000 ลูกตอชั่วโมง -

ฆาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคบางชนิดได เปนการปองการโรคติดตอ

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: