โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท

เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม

พฤ, 21/04/2016 - 13:56 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น

พฤ, 21/04/2016 - 13:54 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องคั่วธัญพืช

พฤ, 21/04/2016 - 13:51 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องอัดผ้ากาว

พฤ, 21/04/2016 - 10:54 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขึ้นรูปแกนบายศรีอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

  พฤ, 21/04/2016 - 10:22 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

  ศ, 12/06/2015 - 10:01 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

  Sago Starch Production Machine

  การผลิตเม็ดแป้งสาคูของเกษตรกรในอดีต ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือการนําแป้งสาคูที่ยังชื้น พอหมาดๆ นําไปใส่ถาดและร่อนไปมา เพื่อให้แป้งจับตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นจึงนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครั้งหนึ่ง ทําให้เสียเวลาและเกิดความเหนื่อยล้า จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ดําเนินโครงการมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม โดยมีหลักการร่อนแป้งให้เป็นเม็ดและคัดแยกขนาดให้ อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่า สะดวกและรวดเร็ว ขนาดของเม็ดมีความสม่ำเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุขอนามัย

   

  คุณสมบัติและสมรรถนะ

  ·        เครื่องมีขนาด 55 x 140 x 74 เซนติเมตร วัสดุโครงสร้างทุกชิ้นส่วนซึ่งทําด้วยเหล็กสแตนเลส

  ·        กำลังการผลิต 1 กิโลกรัมต่อ 2 นาที

  ·        หน้าแปลนเหวี่ยงควบคุมระยะชักมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า ใช้ไฟ 220 V

  ·        มียอย (Coupling) ขนาด เกียร์ทดอัตรา 1 : 15 ส่งกําลังไปยังเครื่องชุดถังร่อนแป้ง 92 รอบต่อนาที

  ·        ระยะชักในการโยกของถังรวม 30 เซนติเมตi

  ·        ตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรงตัวบนขนาด 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร

  ·        ถาดรองรับเม็ดแป้งเป็นมอเตอร์สั่นเขย่ารุ่น VBM-2M แรงเขย่าสูงสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที

  ·        ติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V  ใช้ระบบเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมการเปิด ปิด

  ราคาเริ่มต้นที่          55,000  บาท/เครื่อง

  พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

   

  พัฒนาโดย                 ผศ.พนม  อินทฤทธิ์  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

        โทร : 081-8938430  

  ผู้ประกอบการ              กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   60000
   ภาพหน้าปก: 

   โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์

   ศ, 12/06/2015 - 09:17 — admin5
   รายละเอียด: 

   หัวหน้าโครงการ
   นายสมนึก  วันละ   วิทยาลันเทคนิคแพร่
   ผู้ประกอบการ
   แคบหมูแม่ศรีลา  แพร่

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

    ศ, 12/06/2015 - 09:15 — admin5
    รายละเอียด: 

    กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

    Semi-Automatic Loom For Cripple

    ศิลปะการทอผา คือ ภูมิปญญาไทยทีมีวิวัฒนาการที่ยาวนานสืบเนื่องจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบันและ เปนภูมิปญญาที่กําลังสูญหายไปตามกาลเวลาในการทอผาซึ่งปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง พัฒนากี่ทอผาใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงาน สามารถเพิ่มอัตรากําลังการผลิตใหรวดเร็ว คุณภาพของ ผลิตภัณฑไดมาตรฐานสามารถรองรับการตลาดในปจจุบันและในอนาคตทั้งทางดานปริมาณและเพิ่มมูลคา             

    คุณสมบัติและสมรรถนะ

    ·        กำลังการผลิต 5-10 เมตรต่อวัน

    ·        เครื่องจักรส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

    ·        ใช้พลังงานจากคนและเครื่องจักร

    ·        มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

    ·        มีความแม่นยำรวจเร็ว

    ·        จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี

    ราคาเริ่มต้นที่  100,000 – 200,000   บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     

    พัฒนาโดย                 นายทวิช  พรมทาว

          อาจารยประจําแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคแพร เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท 08-1-884-   1546 

          อีเมล wich1414@gmail.com

    ร่วมกับ                      คุณยุพิน  สายสําเภา และสมาชิก

                                   หมู 5 ต.ทงุโฮง อ.เมือง จ.แพร  54000

           นางเมธิณี  บุญเอกบุศย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร

            เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท  0-5451-1142

                                   คุณปลัดดา  ซอนกลิ่น 

                                  400/108  ถนนน้ําทอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มือถือ 08-5035-3015

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน

     ศ, 12/06/2015 - 09:13 — admin5
     รายละเอียด: 

     หัวหน้าโครงการ
     นายจเร  อุปวัฒน์   วิทยาลัยเทคนิคน่าน  เชียงใหม่
     ผู้ประกอบการ
     กลุ่มกาแฟมูเซออมก๋อย   เชียงราย

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง

      พฤ, 11/06/2015 - 18:12 — admin5
      รายละเอียด: 

      หัวหน้าโครงการ
      ดร.บรรเจิด แสงจันทรื   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
      ผู้ประกอบการ
      กลุ่มสตรีเข้มแข็งอ.ปาย   แม่ฮ่องสอน

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว