ปศุสัตว์/ประมง

เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

พ, 11/09/2019 - 14:00 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1

สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562

ติดต่อ บริษัท  อกรินโนเวท จำกัด 02-754-4161

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องจ่ายวัคซีนสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุมด้วยระบบ IoT

พฤ, 29/08/2019 - 10:14 — admin5
รายละเอียด: 

ถังอนุบาลธนาคารปูม้า 

แบ่งเป็น3ถัง ถังละ33กก แบบแนวตั้ง ประหยัดพื้นที่

กำลังการผลิต บ่อเลี้ยงแม่ปูไข่ 8 ตัว/บ่อ

ใช้พลังงานไฟฟ้า 20Kwh/เดือน + โซล่าเซลล์(ประหยัดไป 80 บาท/เดือน)

 

ติดต่อ นายเกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์

วิทยาลัยเทคนอคสุราษฎร์ธานี

089-195-7867

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
ธนาคารปูม้าชุมชนควบคุมด้วยระบบ IoT
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ระดับงานวิจัย
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  เกษตรกร
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์

  พ, 21/08/2019 - 15:49 — admin5
  รายละเอียด: 

  ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์

  ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากบุคลากร

  ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

  เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบน้ำหนักวัวให้ได้ผลแม่นยำขึ้น

  ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

  ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และโซล่าเซลล์

  ใช้ระบบระบุตัวตนด้วย RFID

  บันทึกข้อมูลด้วย USB Flash Drive

   

  ผลิตโดย 

  บ.อกรินโนเวท จำกัด

  นายอนันต์ ภูกิตติกุล

  065-198-7989

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

   พฤ, 18/07/2019 - 15:08 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ระดับงานวิจัย
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    เกษตรกร
    ภาพหน้าปก: 

    อุปกรณ์ควักใส้ปลานิล และขอดเกล็ดปลา

    พฤ, 02/08/2018 - 15:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2561

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ประชาชนทั่วไป
    ภาพหน้าปก: 

    คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล

    พ, 01/08/2018 - 09:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    ประโยชนของการใชเทคโนโลยีไมโคร-นาโนบับเบิล กับการเลี้ยงสัตวน้ําคอนโด จะทําใหผูเลี้ยงสามารถควบคุมสาร ปนเปอนหรือโรคที่เกิดกับสัตวน้ําได ทําใหไดผลผลิตที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค อัตราการเจริญเติบโดดีกวา เนื่องจากไมเกิดการแยงอาหารกันและน้ําที่ใชเลี้ยงมีความสะอาดและออกซิเจนสูงกระตุนใหสัตวเลี้ยงมีสุขภาพดีกิน อาหารไดมาก สามารถกําจัดของเสียกนบอไดงาย นอกจากนี้ยังสามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการกินกันเอง

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     ภาคอุตสาหกรรม
     ราคาเครื่องจักร: 
     150000
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง

     อ, 31/07/2018 - 16:01 — admin5
     รายละเอียด: 

     สร้างเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

     เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

     เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง  แก่ชุมชนในการน า หญ้า,ผักตบชวาและต้นกล้วย เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      วิสาหกิจชุมชน
      ราคาเครื่องจักร: 
      180000
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

      พฤ, 26/04/2018 - 14:29 — admin5
      รายละเอียด: 

       

      เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและรังสีวิทยาในการฆ่าเชื้อ เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

       

      นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

      นายจํารัส พานเพียรศิลป์ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษทั อกรินโนเวท จํากัด โทรศัพท์ 0-2754-4161-3 มือถือ 08-1642-5140 โทรสาร 0-2755-9019 อีเมลล์ jrgearkku@gmail.com

      งบปี พ.ศ.: 
      2561
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       200000
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

       พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       200000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ

       อ, 02/08/2016 - 11:24 — admin5
       รายละเอียด: 

       รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

       งบปี พ.ศ.: 
       2558

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 
       เนื้อหาแหล่งข่าว