ปศุสัตว์/ประมง

ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์

พ, 21/08/2019 - 15:49 — admin5
รายละเอียด: 

ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์

ลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากบุคลากร

ความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์

เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบน้ำหนักวัวให้ได้ผลแม่นยำขึ้น

ทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่และโซล่าเซลล์

ใช้ระบบระบุตัวตนด้วย RFID

บันทึกข้อมูลด้วย USB Flash Drive

 

ผลิตโดย 

บ.อกรินโนเวท จำกัด

นายอนันต์ ภูกิตติกุล

065-198-7989

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
ระบบชั่งวัว พ่อแม่พันธ์
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปรับสภาพวัสดุรองพื้นในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ

  พฤ, 18/07/2019 - 15:08 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ระดับงานวิจัย
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   เกษตรกร
   ภาพหน้าปก: 

   อุปกรณ์ควักใส้ปลานิล และขอดเกล็ดปลา

   พฤ, 02/08/2018 - 15:01 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2561

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ประชาชนทั่วไป
   ภาพหน้าปก: 

   คอนโดเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยระบบไมโคร-นาโนบับเบิล

   พ, 01/08/2018 - 09:56 — admin5
   รายละเอียด: 

   ประโยชนของการใชเทคโนโลยีไมโคร-นาโนบับเบิล กับการเลี้ยงสัตวน้ําคอนโด จะทําใหผูเลี้ยงสามารถควบคุมสาร ปนเปอนหรือโรคที่เกิดกับสัตวน้ําได ทําใหไดผลผลิตที่มีความปลอดภัยตอผูบริโภค อัตราการเจริญเติบโดดีกวา เนื่องจากไมเกิดการแยงอาหารกันและน้ําที่ใชเลี้ยงมีความสะอาดและออกซิเจนสูงกระตุนใหสัตวเลี้ยงมีสุขภาพดีกิน อาหารไดมาก สามารถกําจัดของเสียกนบอไดงาย นอกจากนี้ยังสามารถลดการสูญเสียเนื่องจากการกินกันเอง

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ราคาเครื่องจักร: 
    150000
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องหั่นและผสมอาหารสำหรับไก่งวง

    อ, 31/07/2018 - 16:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    สร้างเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

    เพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง

    เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องหั่นและผสมอาหารส าหรับไก่งวง  แก่ชุมชนในการน า หญ้า,ผักตบชวาและต้นกล้วย เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ 

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     วิสาหกิจชุมชน
     ราคาเครื่องจักร: 
     180000
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

     พฤ, 26/04/2018 - 14:29 — admin5
     รายละเอียด: 

      

     เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและรังสีวิทยาในการฆ่าเชื้อ เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

      

     นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

     นายจํารัส พานเพียรศิลป์ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษทั อกรินโนเวท จํากัด โทรศัพท์ 0-2754-4161-3 มือถือ 08-1642-5140 โทรสาร 0-2755-9019 อีเมลล์ jrgearkku@gmail.com

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      200000
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

      พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       200000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ

       อ, 02/08/2016 - 11:24 — admin5
       รายละเอียด: 

       รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

       งบปี พ.ศ.: 
       2558

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ

       ศ, 19/06/2015 - 13:44 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

       ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร

        ศ, 19/06/2015 - 13:42 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท อกรินโนเวท จำกัด

        งบปี พ.ศ.: 
        2558
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว