อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ

อ, 31/07/2018 - 16:54 — admin5
รายละเอียด: 

งเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน ้าเพื่อน้ามาใช้ ล้างไข่เค็มทดแทนแรงงานคน เป็นการลดปริมาณการใช้น ้า ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม  ช่วยอ้านวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และจ้าหน่ายไข่เค็มซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี    

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  การออกแบบและสร้างเครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบ

  อ, 31/07/2018 - 16:31 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบระบบอัตโนมัติ ไม่มีจําหน่ายในท้องตลาด ผู้ประกอบการไม่สามารถจะหา ซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต  จึงต้องอาศัยองค์ความรู้ที่มีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการ ออกแบบและสร้างเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ ให้มีขนาดเหมาะสมเคลื่อนที่สะดวก กําลังการผลิต เหมาะสมตามความต้องการและแรงงานของชุมชน ระบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อน ดูแลรักษาง่าย 

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม

   อ, 31/07/2018 - 15:23 — admin5
   รายละเอียด: 

   เครื่อง Spray dryer with Fluidized Bed รุ่น SDE-10 FB เป็นเครื่องอบทำผงแห้งที่ใช้ระบบการ ทำผงแห้งแบบพ่นฝอยด้วยหัวสเปรย์แบบละอองฝอย และใช้ความร้อนในการระเหยน้ำออก ก็จะ ได้ตัวผงตกลงมาด้านล่างและเข้าสู่กระบวนการเกาะกลุ่มผงอีกครั้งเพื่อให้ผงมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำไปชงในน้ำดื่มก็จะทำให้ละลายง่าย 

   งบปี พ.ศ.: 
   0000
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ราคาเครื่องจักร: 
    4500000
    ภาพหน้าปก: 

    ตู้อบกล้วยใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความร้อนร่วม

    อ, 01/05/2018 - 10:46 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องการอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้องอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆช่วยควบคู่ในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่ สม่ำเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการเกษตรแห้งเร็วขึ้น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า

     

    ดร.บัณฑิต นามสกุล บุญขาว ตำแหน่ง อาจารย์ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  มือถือ 094 8269320 อีเมล์ bundit@npu.ac.th

    นางสาวนงค์ลักษณ์ นามสกุล อัศวสกุลชัย ตำแหน่ง ประธานกลุ่มฯ “ข้าวสุข” โทรศัพท์มือถือ 081-262-0474 อีเมล์ khaowsook@gmail.com

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     200000
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

     ศ, 27/04/2018 - 11:17 — admin5
     รายละเอียด: 

     น้ําและเนื้อมะพร้าวมีประโยชน์มาก ทั้งมปีระโยชน์ต่อร่างกาย และยังเป็นสว่นประกอบในอาหารไทยทั้ง คาวและหวานมากมาย แต่มะพร้าวมีเปลือกแข็ง การรับประทานน้ําและเนื้อมะพร้าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ลําบาก การผา่มะพร้าวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นสําคัญโดยใช้มีดปาดเปลือกมะพร้าว และใช้อีกมือหนึ่งถอืผล มะพร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปอกมะพร้าวให้ได้รูปร่างสวยงามตามแบบที่เห็นในทอ้งตลาดต้องอาศัยความ ชํานาญเป็นพิเศษ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจการค้าขายมะพร้าวจึงจาํกัดอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึ่งมีกําลัง ทรัพย์ในการจดัจ้างและประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพรา้ว โอกาสทางธุรกิจจึงมีน้อย ภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุปสงค์มีกําจัด การผลิตมะพร้าวในภาคการเกษตรจึงลดลงด้วย ไม่ แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจตอ้งสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อนาํเข้ามาประกอบอาหารไทย การทํา ให้การบริโภคมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น และ SME มีเครื่องมือช่วยให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ย่อมทําให้อุปสงค์มากขึ้น การผลิตในภาคการเกษตรก็ย่อมมากข้ึนตามไปด้วย เครื่องปอกมะพร้าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก อาจมองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะนําไปโยงถึง เรื่องการพัฒนาและความยั่งยืนของการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีความ เชื่อมั่นว่าการทําให้การปอกเปลือกมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นซึ่งใครกส็ามารถทําได้ เป็นฐานสําคัญในการ กระจายความต้องการมะพร้าวไปทั่วประเทศ และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ในการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนี้ใช้วัสดุที่ผลิตและหาได้ในประเทศ 100%

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      150000
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง

      ศ, 27/04/2018 - 11:07 — admin5
      รายละเอียด: 

      การพัฒนาเครื่องสกัดสารสําคัญโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่แปลงสภาพให้อยู่ใน สถานะวิกฤติขั้นสูงซึ่งจะได้สารสําคัญในปริมาณสูงและไม่ทาํลายคุณค่าทางอาหาร/ยาของวัตถุดิบตั้งต้น

      scale 5 ลิตร/Batch

      นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  9  หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

      นายเสริม ธรรมสุริยะ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเสกสรร จํากัด โทรศัพท์ 08-1483-4835 โทรสาร 02-757-5235 อีเมลล์ thaisekson@thaisekson.co.th

      งบปี พ.ศ.: 
      2561
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       1900000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบจานหมุนกะเทาะคู่ (TPD)

       พ, 18/04/2018 - 13:56 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       นายจักรกริช คำทีระ
       บริษัท เจเคเอ็นซัพพลายเออร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       SME
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องล้างขวด (TPD)

       พ, 18/04/2018 - 13:48 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา
       นายเซ็นต์ หอมสุ่ม
       หจก.ยไูนเต็ดอินโนเวทีฟดีเวลลอปเปอร์
        

       งบปี พ.ศ.: 
       2560

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       ภาคอุตสาหกรรม
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง

       จ, 26/02/2018 - 14:18 — sysadmin
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา นายปฏิพัทธ์ สุบรรณ์

       รางวัลที่ 3 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

       (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60)

       ศ, 20/10/2017 - 11:43 — admin5
       รายละเอียด: 

       การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (heat pump dryer) ที่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่าระบบอื่นๆ เนื่องจากเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนทำงานโดยมีคอยล์ร้อน(Condenser Heating) ในการทำความร้อนเพื่อใช้ในการอบแห้งหรือระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ และมีคอยล์เย็น(Evaporator Condensing) เพื่อใช้ในการกลั่นน้ำออกจากอากาศที่มีความชื้น อากาศที่ออกมาจากคอยล์เย็นจะวนกลับไปยังคอยล์ร้อนและเข้าไปยังห้องอบแห้งอีกครั้ง ซึ่งเป็นอากาศที่มีความชื้นต่ำ มีความสามารถในการดึงน้ำออกจากวัตถุดิบสูง 

       วัตถุประสงค์

       1.   เพื่อถนอมวัตถุดิบสดให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นและมีคุณภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบราคาตก เนื่องจากสินค้าล้นตลาด

       2.   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน

       3.   เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมชน

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        จำหน่ายเชิงพาณิชย์
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        วิสาหกิจชุมชน
        ราคาเครื่องจักร: 
        250000
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว