เทคโนโลยีการเกษตร

ถังสกัดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร โดยใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก

อ, 20/11/2012 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
ธานินทร์ สังข์น้อย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

งบปี พ.ศ.: 
2544
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ระบบลดอุณหภูมิแบบเทอร์โมไซฟอนสำหรับแปลง เพาะปลูกไม้ดอก (เฟส 1)

  อ, 20/11/2012 - 09:41 — admin5
  รายละเอียด: 

  (ต่อเนื่องปี 44,45)
  นักวิจัย/สถาบัน
  นางสาวภัทราพร ตันตาคม
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  งบปี พ.ศ.: 
  2544
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลืองชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเองขนาดเล็ก

   อ, 20/11/2012 - 09:27 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายวิชา หมั่นทำการ
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

   งบปี พ.ศ.: 
   2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบการให้น้ำพืชแบบซึมซาบผ่านวัสดุพรุน

    ศ, 16/11/2012 - 14:30 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายวีระศักดิ์ อุดมโชค
    ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    งบปี พ.ศ.: 
    2543
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ

     ศ, 16/11/2012 - 13:56 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายสาทิป รัตนภาสกร
     ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

     งบปี พ.ศ.: 
     2543
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      วาล์วไฟฟ้า 3 WC

      ศ, 16/11/2012 - 13:43 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายวิชาญ ก่องตาวงษ์
      ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 65000

      งบปี พ.ศ.: 
      2543
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส2)

       ศ, 16/11/2012 - 11:30 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องปี 42,43)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายปราโมทย์ คำเมือง
       กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช กองเกษตรวิศวกรรม
       กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10210

       งบปี พ.ศ.: 
       2543
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องมือเตรียมดินแบบสั่นสะเทือนขนาดเล็ก

        พ, 14/11/2012 - 13:22 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายดิเรก ฉิมชนะ (อ.6)
        สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
        60 ม. 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

        งบปี พ.ศ.: 
        2542
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องผสมปุ๋ยเคมีควบคุมด้วยระบบ PLC

         พ, 14/11/2012 - 13:01 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายประสงค์ อิงสุวรรณ (รศ.9)
         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

         งบปี พ.ศ.: 
         2542
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องกำจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับพืชไร่

          พ, 14/11/2012 - 12:58 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายพินัย ทองสวัสดิ์วงศ์ (อ.7)
          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200

          งบปี พ.ศ.: 
          2542
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว