เครื่องสีกาแฟแบบ วก. - 01

พ, 10/04/2013 - 13:35 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายพิมล วุฒิสินธ์
12/31 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลตลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: