ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
351 เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ สิ่งแวดล้อม
352 เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ สิ่งแวดล้อม
353 เครื่องล้างถังอัตโนมัติ สิ่งแวดล้อม
354 เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ. สิ่งแวดล้อม
355 ระบบปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
356 เครื่องจักรกลงานไม้เอนกประสงค์ หัตถกรรม
357 เครื่องทำเกลียวผักตบชวา หัตถกรรม
358 เครื่องเหลาหวาย หัตถกรรม
359 เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก อาหารแปรรูป
360 เครื่องทำขนมผิง อาหารแปรรูป
361 เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม อาหารแปรรูป
362 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
363 เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
364 เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ อาหารแปรรูป
365 เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์ อาหารแปรรูป
366 เครื่องผ่าถั่วปากอ้า อาหารแปรรูป
367 เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
368 เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เทคโนโลยีการเกษตร
369 เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน เทคโนโลยีการเกษตร
370 เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้า เทคโนโลยีการเกษตร
371 เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ เทคโนโลยีการเกษตร
372 เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
373 เครื่องทดสอบความแข็ง เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
374 อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
375 เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
376 เครื่องกำจัดความชื้นในการเก็บรักษาสินค้าเกษตร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
377 เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
378 เครื่องยิงคัดแยกสีเมล็ดข้าวสาร ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
379 เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
380 ระบบการลดความชื้นของผลผลิตการเกษตรด้วยความร้อนที่ใช้เตาชีวมวลเป็นแหล่งควมร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
381 เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ ตู้อบ/ตู้แช่
382 เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
383 เครื่องอัดถ่านแท่ง-ถ่านดูดกลิ่น พลังงานทดแทน
384 เครื่องปลูกอ้อยโซนิค มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
385 มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้ ยางและผลิตภัณฑ์
386 ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก สิ่งแวดล้อม
387 เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก หัตถกรรม
388 เครื่องเจาะรูขวานโลหะ หัตถกรรม
389 เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย หัตถกรรม
390 เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ หัตถกรรม
391 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล อาหารแปรรูป
392 เครื่องปั้นขึ้นรูปขนมคุกกี้ อาหารแปรรูป
393 ชุดเครื่องอบ-ทอดกล้วย อัตโนมัติ อาหารแปรรูป
394 เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ อาหารแปรรูป
395 แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
396 โรงอบแห้งมะม่วงกวน สินค้าเกษตร ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเกษตร
397 เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง เทคโนโลยีการเกษตร
398 เครื่องผ่าผลหมาก เทคโนโลยีการเกษตร
399 เครื่องเหลาทางมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
400 กับดักหนู เทคโนโลยีการเกษตร
XLSCSV