เครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน้ำ

อ, 31/07/2018 - 16:54 — admin5
รายละเอียด: 

งเครื่องล้างไข่เค็มระบบรีไซเคิลน ้าเพื่อน้ามาใช้ ล้างไข่เค็มทดแทนแรงงานคน เป็นการลดปริมาณการใช้น ้า ลดเวลาในการล้างไข่เค็ม  ช่วยอ้านวยความสะดวก ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และจ้าหน่ายไข่เค็มซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี    

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: