ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
301 เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
302 CRB MPI(Crumble Roller Blade Multipurpose Implement) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
303 เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสารขนาดเล็ก ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
304 โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
305 เครื่องสีข้าวรุ่น NANO 3 ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
306 เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน ตู้อบ/ตู้แช่
307 ตู้อบแห้งชนิดปั๊มความร้อน ตู้อบ/ตู้แช่
308 เครื่องแล่เนื้อปลา ปศุสัตว์/ประมง
309 รถจ่ายอาหารสำหรับพ่อ-แม่พันธุ์สุกร ปศุสัตว์/ประมง
310 ระบบควบคุมการจ่ายน้ำดื่มสำหรับไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
311 เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ ปศุสัตว์/ประมง
312 เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่  พลังงานทดแทน
313 เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ พลังงานทดแทน
314 ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน
315 เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย  มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
316 เครื่องอัดขึ้นรูปลูกกลิ้งยาง ยางและผลิตภัณฑ์
317 เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง ยางและผลิตภัณฑ์
318 เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ยางและผลิตภัณฑ์
319 เครื่องแยกตะกอน สิ่งแวดล้อม
320 เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล สิ่งแวดล้อม
321 เครื่องอบปลาแดดเดียว อาหารแปรรูป
322 เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ อาหารแปรรูป
323 เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง อาหารแปรรูป
324 เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน อาหารแปรรูป
325 โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์ อาหารแปรรูป
326 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู อาหารแปรรูป
327 เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ  อาหารแปรรูป
328 เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด อาหารแปรรูป
329 เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
330 เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
331 เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
332 หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0 เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ
333 เครื่องตีเปลือกแยกใยแยกขุยมะพร้าว เทคโนโลยีการเกษตร
334 เครื่องดรัมชิพเปอร์ Drumchipper เทคโนโลยีการเกษตร
335 เครื่องปอกกระเทียม เทคโนโลยีการเกษตร
336 เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง เทคโนโลยีการเกษตร
337 กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW เทคโนโลยีสนับสนุนการผลิต
338 เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล
339 กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง
340 เครื่องไฟส่องรักษาเด็กตัวเหลือง 360 องศา ชนิดหลอด แอลอีดี การแพทย์และเวชกรรม
341 ระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
342 เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
343 ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่ ปศุสัตว์/ประมง
344 เครื่องจ่ายวัคซีน ปศุสัตว์/ประมง
345 ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ ปศุสัตว์/ประมง
346 โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน ปศุสัตว์/ประมง
347 กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ พลังงานทดแทน
348 ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก พลังงานทดแทน
349 เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่ ยางและผลิตภัณฑ์
350 ระบบหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ ยานยนต์
XLSCSV