เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย

พ, 01/08/2018 - 09:48 — admin5
รายละเอียด: 
วัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
1. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศส าหรับทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
2. เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลแมคคาเดเมียที่ตกเกรดในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ(มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ให้ตลอดจนขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก แมคคาเดเมียในพื้นที่
3.   สร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียที่สามารถสกัดน้ ามันจากผลแมคคาเดเมียตกเกรดในสายการผลิตซึ่ง ได้แก่เมล็ดที่แตกหักละเอียด เมล็ดที่มีสีคล้ า และเศษผงผลแมคคาเดเมียที่ติดตามตะแกรงคัดขนาดใน เครื่องเดียวกัน   
4.   เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียมีก าลังการผลิตในช่วง 10-20 ลิตรต่อชั่วโมงและมีราคาขายไม่เกิน 500,000 บาท 
 
งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  500000
  ภาพหน้าปก: