โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

ศ, 27/04/2018 - 11:17 — admin5
รายละเอียด: 

น้ําและเนื้อมะพร้าวมีประโยชน์มาก ทั้งมปีระโยชน์ต่อร่างกาย และยังเป็นสว่นประกอบในอาหารไทยทั้ง คาวและหวานมากมาย แต่มะพร้าวมีเปลือกแข็ง การรับประทานน้ําและเนื้อมะพร้าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ลําบาก การผา่มะพร้าวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นสําคัญโดยใช้มีดปาดเปลือกมะพร้าว และใช้อีกมือหนึ่งถอืผล มะพร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปอกมะพร้าวให้ได้รูปร่างสวยงามตามแบบที่เห็นในทอ้งตลาดต้องอาศัยความ ชํานาญเป็นพิเศษ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจการค้าขายมะพร้าวจึงจาํกัดอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึ่งมีกําลัง ทรัพย์ในการจดัจ้างและประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพรา้ว โอกาสทางธุรกิจจึงมีน้อย ภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุปสงค์มีกําจัด การผลิตมะพร้าวในภาคการเกษตรจึงลดลงด้วย ไม่ แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจตอ้งสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อนาํเข้ามาประกอบอาหารไทย การทํา ให้การบริโภคมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น และ SME มีเครื่องมือช่วยให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ย่อมทําให้อุปสงค์มากขึ้น การผลิตในภาคการเกษตรก็ย่อมมากข้ึนตามไปด้วย เครื่องปอกมะพร้าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก อาจมองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะนําไปโยงถึง เรื่องการพัฒนาและความยั่งยืนของการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีความ เชื่อมั่นว่าการทําให้การปอกเปลือกมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นซึ่งใครกส็ามารถทําได้ เป็นฐานสําคัญในการ กระจายความต้องการมะพร้าวไปทั่วประเทศ และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ในการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนี้ใช้วัสดุที่ผลิตและหาได้ในประเทศ 100%

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  150000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง

  ศ, 27/04/2018 - 11:07 — admin5
  รายละเอียด: 

  การพัฒนาเครื่องสกัดสารสําคัญโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่แปลงสภาพให้อยู่ใน สถานะวิกฤติขั้นสูงซึ่งจะได้สารสําคัญในปริมาณสูงและไม่ทาํลายคุณค่าทางอาหาร/ยาของวัตถุดิบตั้งต้น

  scale 5 ลิตร/Batch

  นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  9  หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

  นายเสริม ธรรมสุริยะ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเสกสรร จํากัด โทรศัพท์ 08-1483-4835 โทรสาร 02-757-5235 อีเมลล์ thaisekson@thaisekson.co.th

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   1900000
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างรถบัสไฟฟ้าชนิดโครงแบบ Monocoque ขนาดความยาว 10.5 เมตร เฟส 2

   ศ, 27/04/2018 - 11:02 — admin5
   รายละเอียด: 

   พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมซึ่งทําไว้แค่ออกแบบสร้างโครงรถโดยสารไฟฟ้าแบบ Monocoque ขนาดยาว 10.5 เมตร ไปสู่รถโดยสารไฟฟ้าแบบโครง Monocoque -10.5 เมตร ที่สมบูรณ์ทั้งคัน

    

   นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

   นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์ ตําแหน่ง CEO หน่วยงาน บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จํากัด โทรศัพท์ 02-2748-5313-5 มือถือ 081-824-2349 โทรสาร 02-399-0365 อีเมลล์ somboon@tev.co.th

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    8800000
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน

    ศ, 27/04/2018 - 10:57 — admin5
    รายละเอียด: 

    จัดสร้างเครื่องให้มีสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและย่อยสลายเศษอาหารของจุลินทรีย์ เพื่อย่อยเศษ อาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือนให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

     

    นายปรีชา เต็มพร้อม ต าแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

    นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-748-5313-5 มือถือ 081-824-2349โทรสาร 02-239-0365 อีเมลล์ : pi.somboon@tcm1989.com

    งบปี พ.ศ.: 
    2561
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ราคาเครื่องจักร: 
     50000
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานก่อสร้างอัตโนมัติ

     พฤ, 26/04/2018 - 14:45 — admin5
     รายละเอียด: 

      

     ปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างยังพึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก ควบคุมต้นทนุและเวลาการทํางานไม่ได้ จึงมี การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรโดยใช้โรบอทชนิดคานและระบบลําเลียงกระสวยปูนบนระบบรางไฟฟ้าเป็นระบบอัตโนมัติมาทดแทนแรงงานคน

      

     นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล thaimachinery@yahoo.com

     นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      15000000
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจำลองขับรถบัสโดยสาร

      พฤ, 26/04/2018 - 14:38 — admin5
      รายละเอียด: 

      ใช้หุ่นยนต์ 6 แกน สําหรับจาํลองการขับขี่รถโดยเชื่อมโยงกับซอฟแวร์จําลองการขับรถ

       

      นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย บริษัท สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096 มือถือ 081-8479845 โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

      นาย อนุชิต นาคกล่อม ตําแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บรษิัท บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จํากัด โทรศัพท์ 02-910-9536 มือถือ 062-425-4654 โทรสาร 02-910-9537 อีเมล์ anuchit@sensornic.com

      งบปี พ.ศ.: 
      2561
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ราคาเครื่องจักร: 
       8000000
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างรถฆ่าเชื้อสำหรับฟาร์มปศุสัตว์

       พฤ, 26/04/2018 - 14:29 — admin5
       รายละเอียด: 

        

       เทคโนโลยีการควบคุมอุณหภูมิและรังสีวิทยาในการฆ่าเชื้อ เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภค

        

       นายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

       นายจํารัส พานเพียรศิลป์ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษทั อกรินโนเวท จํากัด โทรศัพท์ 0-2754-4161-3 มือถือ 08-1642-5140 โทรสาร 0-2755-9019 อีเมลล์ jrgearkku@gmail.com

       งบปี พ.ศ.: 
       2561
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ราคาเครื่องจักร: 
        200000
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างเครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง

        พฤ, 26/04/2018 - 14:11 — admin5
        รายละเอียด: 

        เครื่องบำบัดอาการบวมน้ำเหลือง ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัด จะใช้หลักการความดันลมเข้าไปช่วยบีบนวด เพื่อบำบัดอาการบวม โดยมีการควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 

        นายปรีชา  เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย สมาคมเครื่องจักรกลไทยโทรศัพท์  02 712 2096โทรสาร02 712 2979อีเมล์  thaimachinery@yahoo.com

        นางสาวไพลิน พานเพียรศิลป กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม  จำกัด มือถือ 08-0155-1050   โทรสาร    0-2755-9019   อีเมลล์  info@outlettocoffee.com

        งบปี พ.ศ.: 
        2561
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ราคาเครื่องจักร: 
         70000
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการรถเก็บผลปาล์มบนลานเท

         พฤ, 26/04/2018 - 11:28 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2560
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการแท่นดั๊มเคลื่อนที่สำหรับรถกระบะบรรทุกผลปาล์ม

          พฤ, 26/04/2018 - 11:27 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2560
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว