โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

พ, 03/08/2016 - 14:36 — admin3
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา อ.ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 086 3053869

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  350000
  ภาพหน้าปก: 

  การพัฒนาสร้างเครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด

  พ, 25/05/2016 - 10:09 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   200000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแกะเมล็ดข้าวโพดหวานสด

   อ, 17/05/2016 - 13:50 — admin5
   งบปี พ.ศ.: 
   2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   กังหันไอน้ำชนิด Back Pressure เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยการผลิตไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 1000 kW

   อ, 16/02/2016 - 14:53 — kamonwan.s
   รายละเอียด: 
   วัตถุประสงค์
   1. พัฒนาสร้างกังหันไอน้าชนิด Back pressure โดยติดตั งและท้างานร่วมกับเจเนอเรเตอร์ ส้าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ก้าลังไฟฟ้าไม่เกิน 1 MW เพื่อเป็นต้นแบบในการน้าไปประยุกต์ใช้ให้เพิ่มประโยชน์ในการไอน้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
   2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เชื อเพลิงแท่งตะเกียบด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตขึ นได้ภายในประเทศ
   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ภาคอุตสาหกรรม
    ภาพหน้าปก: 

    โรงสีข้าวแบบครบวงจร ขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

    อ, 16/02/2016 - 14:42 — kamonwan.s
    รายละเอียด: 

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมเครื่องจักรกลไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด ด้วยเห็นถึงประโยชน์จากการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตข้าวของเกษตรไทย ซึ่งทุกภาคส่วนกำลังให้ความสนใจเนื่องจากเป็นพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างไม่จำกัด  โรงสีข้าวพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรขนาดชุมชนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้พัฒนาขึ้น มีขนาด 6,720 วัตต์ สามารถนำพลังงานมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ประกอบด้วย โรงสีข้าว โรงอบแห้ง (อบข้าวเปลือก) ไซโลเก็บข้าว เครื่องสีข้าว และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ เกษตรกรสามารถตากข้าวให้แห้ง สีข้าว และบรรจุข้าวใส่ถุงแบบสุญญากาศ ป้องกันแมลงและมอดข้าวที่สวยงามแบบเบ็ดเสร็จ สามารถผลิตได้วันละ 8 ชั่วโมง พร้อมที่จะนำผลผลิตออกจำหน่าย หรือบริโภคในครัวเรือนได้ทันที

     ทั้งนี้ บริษัทไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด มีแผนที่จะผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในราคาชุดละประมาณ 933,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสามพันบาท ไม่รวมค่าโรงเรือนและที่ดิน) หรือเฉพาะโรงอบข้าวพลังงานแสงอาทิตย์ ราคาประมาณ 195,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท ) ซึ่งหากหน่วยงานหรือเกษตรชุมชนใดสนใจ สามารถเข้าชมเครื่องต้นแบบได้ที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

    ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

    ผู้พัฒนา : บริษัท ไทยเอเย่น ซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องตัดยางเพื่อทำเม็ดยางสำหรับสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์

     อ, 16/02/2016 - 14:37 — kamonwan.s
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

     ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด

      อ, 16/02/2016 - 14:35 — kamonwan.s
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ

       อ, 16/02/2016 - 14:24 — kamonwan.s
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

       ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท บอสเซ่ จำกัด

       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง

        อ, 16/02/2016 - 14:21 — kamonwan.s
        รายละเอียด: 

        เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง เป็นผลงานที่ร่วมทุนวิจัยและพัฒนากับบริษัท เจริญทัศน์ จำกัด เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับหาค่าความอ่อนตัวของยางดิบ ตามมาตรฐาน ASTM D3194 สามารถอ่านค่าที่วัดได้ในระบบตัวเลข (Digital Display) ค่า Resolution เท่ากับ 0.5 หน่วย และใช้เวลาในการทดสอบแต่ละชิ้นตัวอย่าง ไม่เกิน 1 นาที

        ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

        ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจริญทัศน์ จำกัด

        งบปี พ.ศ.: 
        2558
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องแยกตะกอน

         อ, 16/02/2016 - 14:15 — kamonwan.s
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอีเอส แมชชินเนอรี่

         งบปี พ.ศ.: 
         2558
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว