โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

อ, 18/03/2014 - 14:23 — admin3
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเวลาของโครงการ 10เดือน
หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด

แนวคิดการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีComputational Fluid Dynamicsแนวทางในการแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้จะใช้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยวิธี Computational Fluid Dynamics และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน การคำนวณหาความเร็ว อุณหภูมิ ของอากาศที่ปะทะกังหันลม


ภาพที่ 2.1  แสดง Horizontal Wind Turbine Model: AERO 1.0 kW.
ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

กังหันลมแกนนอนแอร์โรคลาส ขนาด 1 กิโลวัตต์

ข้อมูลทั่วไป

กำลัง

1 kW (1000 Watts)

น้ำหนักรวม

~ 400 Kg. ไม่รวมฐาน

กังหัน

ประเภทกังหัน

กังหันแกนนอน

วัสดุกังหัน

Advanced   engineering  composite  polymer (Rim)

สีกังหัน

ขึ้นอยู่กับลูกค้า

อุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูง, 1kW แบบแม่เหล็กถาวร

อินเวอร์เตอร์

Integrated, On grid or 240 VDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์

  อ, 18/03/2014 - 14:18 — admin3
  รายละเอียด: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
  ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  หัวหน้าโครงการ นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
  บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เบสท์คูปเปอร์ จำกัด

         เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)
         เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นและยางไม้(Tar) Electrostatic Precipitator แบบ Tubular  จากกระบวนการผลิต ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis Gas) จากชีวมวลด้วยระบบ Gasification สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าขนาด 1.0 MW ทำการกำจัดหรือจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและน้ำมันดินจากยางไม้(Tar) ที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า 10 ไมโครเมตร ไม่ให้เจือปนไปกับก๊าซหรือควัน เพื่อให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิงหรือไอเสียที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ
  ขนาด:    Synthesis Gas Clean flow rate 4,500 – 5,500 m3/h
  ประสิทธิภาพ:  บำบัด Synthesis Gas ให้มี ยางไม้ tar <100 mg/m3 และ Dust < 60 mg/m3

  ภาพที่ 1.1แสดง Electrostatic Precipitator

  ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

  หลักการทำงานของ ESP มี 3 ขั้นตอน คือ

  • การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคฝุ่นละออง
  • การเก็บอนุภาคฝุ่นละอองที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า
  • การแยกอนุภาคฝุ่นละอองออกจากขั้วเก็บไปยังถังเก็บพัก

  เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ในโครงการฯ ได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นตั้งแต่ 99.6% ขึ้นไป โดยส่วนประกอบหลักของ ESP ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

  1. ขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrode) มีลักษณะเป็นเส้นลวดกลม เรียงเป็นแนวตรง ขึงพาดระหว่างโครงเหล็กและปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage) ให้แก่ขั้วปล่อยประจุ เพื่อให้อากาศที่อยู่รอบเส้นลวดเกิดการแตกตัวเป็นโคโรนา และอิออนของก๊าซที่เกิดการแตกตัวและมีประจุลบจะชนกับอนุภาคและทำให้อนุภาคมีประจุลบ ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูง (TR set) จะประกอบด้วยหม้อแปลง (Transformer) และตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) โดยจะทำการแปลงไฟฟ้าจากแรงดัน 400 โวลต์ ให้ไม่น้อยกว่า 75,000 โวลต์ และเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายให้กับขั้วปล่อยประจุ
  2. ขั้วดักจับอนุภาค (Collection Electrode) มีลักษณะเป็นแผ่น (Plate) เพื่อให้สามารถรับปริมาณก๊าซได้มาก และได้ประสิทธิภาพสูงในการกักเก็บฝุ่น
  3. ถังพัก (Hopper) ออกแบบให้มีความชันค่อนข้างมากเพื่อให้ฝุ่นไหลลงไปที่วาล์วระบายด้านล่าง ก่อนที่จะถูกดึงออกไปด้วย Screw conveyor
  4. เครื่องเคาะแยกฝุ่น (Rapper) ใช้สำหรับเคาะเอาฝุ่นออกจากแผ่นเก็บ (Collection Electrode) โดยจะทำการติดตั้งที่บริเวณหลังคาของเครื่อง ESP

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

   อ, 18/03/2014 - 13:38 — admin3
   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกกะวัตต์

    อ, 18/03/2014 - 13:30 — admin3
    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน

     ศ, 25/10/2013 - 16:55 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2556
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      การพัฒนาสร้างเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อการปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน

      ศ, 25/10/2013 - 16:53 — admin5
      งบปี พ.ศ.: 
      2556
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       การพัฒนาสร้างเทคโนโลยีระบบเก็บเกี่ยวลำไย

       ศ, 25/10/2013 - 16:51 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2556
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        ระบบเกษตรกรรมความแม่นยำสูง

        ศ, 25/10/2013 - 16:38 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        งบปี พ.ศ.: 
        2556
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก

         ศ, 25/10/2013 - 16:31 — admin5
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2556
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิ

          ศ, 25/10/2013 - 16:08 — admin5
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2556
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว