เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน

พ, 13/06/2018 - 11:34 — admin5
รายละเอียด: 

ลักษณะของโครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ชุดจานหมุน ชุดถังกวนตีแป้ง และชุดกรองแยกแป้ง โดยมีมอเตอร์เป็นต้นก าลังให้ชุดจานติดใบมีด หมุน พร้อมตี  ช่วยละลายแป้ง มีใบพัดที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ จากนั้นปล่อยเนื้อสาคูและแป้งลงสู่ชุดกรองแยกแป้ง เพื่อแยกเนื้อสาคูและน้ าแป้ง ออกจากกัน  ให้น้ าแป้งไหลลงภาชนะรองรับ รอให้แป้งตกตะกอน น าไปตากหรืออบให้แห้ง ส่วนกากสาคูน าไปทิ้งหรือท าเป็นปุ๋ยหมักต่อไป 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: