เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เครื่องปั้นเตาเนื้อย่างเกาหลีประสิทธิภาพสูง แบบกึ่งอัตโนมัติ RID63

พ, 01/07/2020 - 15:24 — admin5
รายละเอียด: 

 

การหุงต้มอาหารในครัวเรือนของประชาชนในเขตชนบทส่วนใหญ่นิยมใช้เตาหุงต้มที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นถ่านไม้หรือไม้ฟืน ซึ่งได้มีการใช้มาตั้งแต่ในอดีต เตาหุงต้มดังกล่าวมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนไปน้อยมาก เมื่อเทียบกับเตาสมัยใหม่ ซึ่งเตาหุงต้มที่ใช้ถ่านไม้หรือไม้ฟืนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเรียกว่า “เตาหุงต้มแบบดั้งเดิม” มีประสิทธิภาพการใช้งานเพียง 20% เท่านั้น และความแข็งแรงของตัวเตาหุงต้มน้อยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงของตัวเตาหุงต้มจึงได้มีการหารือกับทางกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ ประกอบกับปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้งานเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูง ภาคเอกชนที่เพื่อนำไปจำหน่าย และชาวบ้านที่ต้องการซื้อเตาซุปเปอร์อั้งโล่ไปใช้เอง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ประสิทธิภาพสูงและเตาเนื้อย่างเกาหลีขึ้นเพื่อนำมาจำหน่าย ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยสามารถสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเตาอั้งโล่ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และสามารถสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสมาชิกในกลุ่มได้เป็นอย่างดี แต่จากการสำรวจพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่โรงปั้นเตาพบว่า การผลิตเตาอั้งโล่นั้นใช้การปั้นด้วยมือคนและในการปั้นเตาแต่ละครั้งจะสามารถปั้นได้ประมาณ 20 ตัว/คน/วัน ซึ่งถือว่าอยู่ในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอต้องความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างเครื่องปั้นเตาขึ้นมาทดแทนการปั้นด้วยมือเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเตาให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ ทีมวิจัยได้ขอสรุปคือ การออกแบบ และสร้างเครื่องปั้นเตาที่มีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 200 ตัว/วัน (เวลาในการผลิต 10 ชั่วโมงต่อวัน) เพื่อให้การผลิตเตาเนื้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและลดปัญหาอัตราการเจ็บป่วยของคนงานในการปั้นเตาด้วยมือ โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการผลิตและง่ายต่อการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

รูปที่ 1 การปั้นเตาซุปเปอร์อั้งโล่ด้วยมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ 

 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างเครื่องปั้นเตาเนื้อย่างเกาหลี กึ่งอัตโนมัติ ที่สามารถทดแทนการปั้นด้วยมือ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเตาเนื้อย่างเกาหลีอย่างน้อยประมาณ 200 ตัวต่อวันและเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการการใช้งานเครื่องปั้นเตาเนื้อย่างเกาหลี แบบกึ่งอัตโนมัติให้กับสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านใหม่ ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป 

เพื่อให้สามารถแข่งขันทางด้านการผลิตเตาเนื้อย่างเกาหลี ด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้งานในกระบวนการผลิต และด้านการตลาดต่อไปในอนาคต 

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  หุ่นยนต์บริการใส่ปุ๋ยและบังคับดอกสำหรับไร่สับปะรด RID63

  พ, 01/07/2020 - 15:19 — admin5
  รายละเอียด: 

  การเกษตรถือเป็นอาชีพหลักของคนไทย โดยการแข่งขันทางด้านการเกษตรนั้นจะรุนแรงขึ้นทุกปี แต่ภาคการเกษตรของประเทศไทยนั้นยังขาดการพัฒนา ขาดแคลนแรงงาน อีกทั้งยังมีปัญหาด้านสารเคมีที่ตกค้างในผลผลิต จึงจำเป็นต้องมีนวัตกรรมขึ้นมาใช้งานเพื่อลดการใช้แรงงาน ลดปริมาณ สารเคมีที่ใช้ในไร่สับปะรด และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยการทำการฉีดพ่นสารบังคับดอก จะทำให้สับปะรดควบคุมการออกของสับปะรดในทุกฤดูกาล ทำให้ได้ผลผลิตสม่ำเสมอ และมีราคาสูงในช่วงที่ผลผลิตสับปะรดขาดตลาด  

   

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องล้างและบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยนางรม RID63

   พ, 01/07/2020 - 11:18 — admin5
   รายละเอียด: 

   โครงการมีแนวคิดในการแก้ปัญหาวิกฤตความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อการรับประทานหอยนางรม โดยการออกแบบและสร้าง เครื่องล้างและบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยนางรม สำหรับมอบให้ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฏร์ธานี บ้านเลขที่  85 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160 ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 1,200 คน  นำไปใช้งานจำหน่ายหอยนางรมสด ริมทาง (Street Food) และจัดจำหน่ายบริเวณหน้าร้านอาหารทะเลทั่วไปโดยออกแบบโครงสร้างให้สะดวกต่อการเข็นและพับเก็บใช้งาน โดยภายในนวัตกรรม เครื่องล้างและบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยนางรม ประกอบด้วยการนำหอยนางรมมาล้างภายในด้วยน้ำทะเลสะอาดโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงมีการดึงเมือกของเสียด้วยโปรตีนสกิมเมอร์ และที่สำคัญน้ำผ่านการใช้งานยังสามารถบำบัดนำไปใช้อีกด้วยทั้งนี้หอยนางรมที่ผ่านการล้างด้วยเครื่องล้างและบำบัดสิ่งปนเปื้อนหอยนางรม ยังเพิ่มความมั่นใจโดยการนำไปตรวจสอบด้วยสถาบันที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้นวัตกรรมดังกล่าวจะ ช่วยสร้างความมั่นคงให้ผู้ผลิตและ สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้บริโภค ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศในภาพรวม 

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ต้นแบบหุ่นยนต์ตรวจการเพื่อการพาณิชย์ VCE63

    พ, 01/07/2020 - 11:02 — admin5
    รายละเอียด: 

    ด้วยปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้หลายหลากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มักแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆแต่ในด้านงานบริการโดยเฉพาะการใช้งานด้านงานตรวจการในสถานทีÉปิดเช่นห้างสรรพสินค้าซึÉงมีอยู่มากมายในประเทศยังไม่มีการพัฒนามาใช้อย่างจริงจังโดยการเจาะจงระบุการใช้งานในช่วงหลังห้างฯปิด ซึÉงปกติจะใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยเดินตรวจการตามตารางเวลาทีÉกําหนดทัÊงเส้นทาง จุดตรวจ  อีกประการหนึÉงทีÉเป็นปัจจัยเร่งคิดหาเครืÉองมือทางเทคโนโลยีคือประเด็นค่าแรงของพนักงานรักษาความปลอดภัยทีÉสูงขึÊนตามเกณฑ์ค่าจ้างแรงงานขัÊนตํÉา อีกทัÊง ปัญหาขาดลามาสายยังคงเป็นปัญหาหลักของการจ้างงานจึงเป็นทีÉมาในการคิดหาวิธีการทดแทนหรือลดความจําเป็นในการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยลงหรือลดจํานวนโดยเลือกเฉพาะภารกิจรองของพนักงานรักษาความปลอดภัยมากําหนดเป็นภารกิจหลักของหุ่นยนต์ตรวจการ

    งบปี พ.ศ.: 
    2563
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะ VCE63

     พ, 01/07/2020 - 10:45 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผลิตภัณฑ์รูปแบบแพคที่วางขายในปัจจุบันมักจะถูกห่อหุ้มด้วยฟิล์มหดแทบทั้งหมดเพื่อให้เกิดการแพคตัวอย่างแน่นหนาและปกป้องผิวของผลิตภัณฑ์ในคราวเดียวกัน การใช้งานฟิล์มหดจะต้องท าการให้ความร้อนแก่ฟิล์มหดเพื่อให้ฟิล์มหดเกิดความอ่อนตัวพร้อมกับใช้กระแสลมซึ่งเป็นแรงกระท าในการจัดรูปทรงของฟิล์มหด เมื่อฟิล์มหดที่อ่อนตัวสัมผัสกับอุณหภูมิห้องจะแข็งตัวและรักษารูปร่างขณะอ่อนตัวไว้ ซึ่งตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะนั้นถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาตรช่องอบฟิล์มหดและทิศทางของกระแสให้เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานท าให้การใช้พลังงานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะสามารถปรับลดตามขนาดของชิ้นงานที่จะท าการอบได้ นอกจากนี้ตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะยังสามารถแสดงสถานะการท างานของตู้อบฟิล์มหดอัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

     งบปี พ.ศ.: 
     2563
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63

      พ, 01/07/2020 - 10:39 — admin5
      รายละเอียด: 

      ปัจจุบันการเชื่อมต่อเครื่องจักรที่ใช้ PLC และ SCADA หลากหลายยี่ห้อนั้น จ าเป็นจะต้องมี License ส าหรับการเชื่อมต่อซึ่งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากต่างประเทศ ที่ขายโดยคนไทย มีแพลตฟอร์มขนาด ใหญ่ ราคาหลักล้านขึ้นไป แต่ใช้งานจริงไม่ถึง 20% บวกกับค่าฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูง ท าให้ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ลงทุนซื้อระบบไปใช้งานจึงพัฒนา แพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่าน Driver OPC ได้ฟรี และจะท าให้บริษัท SME สามารถพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้ เป็นระบบแสดงข้อมูลเครื่องจักรแบบ Real Time โดยจะเชื่อมต่อเครื่องจักรกับ ระบบผ่านระบบ OPC client Modbus TCP, Modbus RS-485 หรือ logician IO ตามประเภทของ เครื่องจักรนั้นๆ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PLC ได้หลากหลายยี่ห้อ และสามารถใช้งาน ร่วมกับ OPC อื่นๆ ได้  มุ่งเน้นให้กลุ่ม SME ของไทยน าไปใช้ เพื่อลดปัญหา Human Error ที่ท าให้เกิด ความผิดพลาดในการผลิตที่อาศัยความถูกต้องแม่นย าสูงและก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 

      งบปี พ.ศ.: 
      2563
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

       พ, 11/09/2019 - 11:54 — admin5
       รายละเอียด: 

       รางวัลที่ 3

       สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

       การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

       ติดต่อ บริษัท บางกอก บลู โอเชี่ยน จำกัด 081-733-7263

       งบปี พ.ศ.: 
       2562
       ภาพประกอบ: 
       เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติประสิทธิภาพสูงด้วยวัสดุกึ่งเหลวควบคุมด้วย คอมพิวเตอร์

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       SME
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

       พ, 11/09/2019 - 11:48 — admin5
       รายละเอียด: 

       เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

       รางวัลที่ 1

       สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

       การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

       ติดต่อ บริษัท เดลแม็กซ์แมชินเนอรี่ จำกัด 02-929-6421

       งบปี พ.ศ.: 
       2562
       ภาพประกอบ: 
       เครื่องขึ้นรูปกล่อง แบบห่อกล่อง

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       ภาคอุตสาหกรรม
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด)

       พ, 21/08/2019 - 16:09 — admin5
       รายละเอียด: 

       กำลังการผลิต 100 รายงานต่อ 8 ชั่วโมง

       สามารถเลือก ชนิดของแรง เลนสส์ ตำแหน่งกล้อง ที่เหมาะสมกับงานได้

       สามารถเลือกรูปแบบตัวอย่างได้ 5 ตัวอย่าง

       ข้อมูลรายงานเชื่อมต่อระบบ Cloud

        

       ผลิตโดย

       บ.อินสเปคชั่น จำกัด

       นายปิโยรส คงช่วย

       088-883-3214

        

       งบปี พ.ศ.: 
       2562
       ภาพประกอบ: 
       เครื่องตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติด้วยกล้องอัจฉริยะระบบการเรียนรู้เชิงลึก (ต่อยอด)
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        ภาคอุตสาหกรรม
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ

        อ, 30/07/2019 - 10:41 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา
        บริษัท ไชย แมชชีนเนอร์รี่ ซัพพลาย จำกัด

        ผู้ใช้งาน
        บริษัท สเต็ปคอน จำกัด

        งบปี พ.ศ.: 
        2562
        ภาพประกอบ: 
        เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ลงถุงแบบอัตโนมัติ
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว