เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องบดเศษไม้ให้เป็นขี้เลื่อยแบบสองชุดบด

อ, 01/05/2018 - 11:31 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องบดเศษไม้อเนกประสงค์แบบสองชุดบดที่สร้างจากวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีใน ประเทศทั้งหมด 100 % โดย ซึ่งสามารถท าการบดเศษไม้ที่มีลักษณะเป็นเศษเหลือทิ้งจาการกลึง รวมทั้งที่มีเศษไม้มะม่วงขนาดใหญ่ที่ปะปนมาด้วยเช่น เศษเปลือกไม้ แก่นไม้ที่ไม่พึงประสงค์ ได้ใน เครื่องเดียวกัน มีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 500-800 กิโลกรัมต่อวัน และสามารถบดเศษไม้ได้ขนาด 4-5 mm

 

ดร. นเรศ นามสกุล อินต๊ะวงค์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8หน่วยงาน หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโทรศัพท์ 053892462 ต่อ - มือถือ 0882527908

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  95000
  ภาพหน้าปก: 

  การพัฒนาเครื่องคัดแยกหน่อพันธุ์สับปะรดห้วยมุ่นระบบอัตโนมัติ

  อ, 01/05/2018 - 11:10 — admin5
  รายละเอียด: 

  การคัดขนาดหน่อสับปะรดจะใช้วิธีการคัดแยกขนาดโดยใชน้ําหนักจะแบงการทํางานออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย

  1) การนําหนอสับปะรดเขาสู่เครื่องคัดขนาด 2) การชั่งน้ําหนักและสงสัญญาณ 3) การประมวลผล 4) การคัดแยก 

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โทรศัพท์(มือถือ/ที่ทํางาน) 055411096 ต่อ 1360 , 088-1546860 อีเมล์ E-Mail : pairote.n@gmail.com

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  150000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพแบบกระจายสารหมักตามแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

  จ, 26/02/2018 - 14:28 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร

  จ, 26/02/2018 - 14:19 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก

  รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผ่าและคั้นน้ำมะนาว/ส้ม

  จ, 26/02/2018 - 14:15 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายธนภัทร พรหมงาม

  รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ

  จ, 26/02/2018 - 14:13 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ

  รางวัลที่ 1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 

  (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

  งบปี พ.ศ.: 
  2560

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขึ้นรูปก้อนสมุนไพร

  จ, 26/02/2018 - 13:57 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์

  ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตกระถางเพาะชำ จากเศษขี้เลื่อยไม้มะม่วง

   จ, 26/02/2018 - 13:51 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   Nursery Pot Making Machine from Mango Sawdust

    

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องกำจัดหญ้าในร่องนาดำ

   จ, 26/02/2018 - 13:47 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

   (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ

   จ, 26/02/2018 - 13:45 — sysadmin
   รายละเอียด: 

   รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559

   (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว