เทคโนโลยีการเกษตร

ระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและกำจัดมอดสำหรับไซโลเก็บข้าว ควบคุมด้วยระบบ IoT (Internet of Thing) VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:50 — admin5
รายละเอียด: 

การเก็บรักษาคุณภาพข้าวด้วยไซโลเป็นวิธีที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับการกักเก็บข้าวไว้ในระยะยาว เพื่อลดความชื้น ลดปริมาณข้าวที่มีคุณภาพต่ าอันเป็นกลไกที่ใช้ในการพยุงราคาข้าวและตลาดส่งออกข้าวระหว่างประเทศ ซึ่งมักมีปัญหาประกอบด้วย ความร้อนจากภายในตัวข้าวสภาวะอากาศภายนอกไม่คงที่ ควบคุมได้ยาก ระดับออกซิเจนทั้งนี้ได้มีวิธีรับมือกับปัญหาดังกล่าวเช่นการรักษาระดับออกซิเจน ควบคุมอุณหภูมิเพื่อลดการเกิดความร้อนแต่จ าเป็นต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านเทคโนโลยีนั้นๆ ส าหรับควบคุม และบันทึกข้อมูลท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูกว่า การเก็บแบบในยุ้งฉาง โกดัง และคลังสินค้า แต่มีการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวน้อยกว่า ทางบริษัท อินเตอร์โกรฯ เห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่ดูยุ่งยากมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและอาจเป็นเหตุให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการควบคุมดูแลรวมถึงระดับอุณหภูมิและความชื้นไม่คงที่ส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและส่งผลเสียต่อคุณภาพข้าวเราจึงพัฒนาสร้างระบบควบคุมบรรยากาศเพื่อรักษาคุณภาพข้าวและก าจัดมอดในไซโลโดยควบคุมและติดตามคุณภาพ ผ่านระบบ IoT(Internet of Things) เป็นการท างานแบบอัตโนมัติ มีชุดค าสั่งการท างานที่ควบคุมง่าย เข้าใจง่าย ไม่จ าเป็นต้องสิ้นเปลืองจ้างบุคลากรเฉพาะทางอีกต่อไป 

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

  พ, 11/09/2019 - 15:02 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

  นายชาญชัย  แฮวอู

  084-246-9909

  chanchai_478@hotmail.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  อุปกรณ์ตัดสับปะรดในไร่

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  เกษตรกร
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

  พ, 11/09/2019 - 14:05 — admin5
  รายละเอียด: 

  รางวัลที่ 3

  สาขาการเกษตรและเกษตรแปลรูป

  การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

  ติดต่อ บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 092-894-1446

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องเกี่ยวนวดข้าว

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  เกษตรกร
  ภาพหน้าปก: 

  ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและผสมเกสรพันธุ์พืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์

  พฤ, 22/08/2019 - 13:49 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องลำเลียงสับปะรดและพ่นสารชีวภัณฑ์

  พฤ, 22/08/2019 - 13:48 — sysadmin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องปลูกพืชสมุนไพรและจัดเก็บอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้

  ศ, 19/07/2019 - 11:37 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา
  บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ต้นแบบโดรนเพื่อการเกษตรแบบกึ่งอัตโนมัติ

   พฤ, 02/08/2018 - 14:59 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2561

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   เกษตรกร
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องสับคลุกใบอ้อย พาวเวอร์แฮร์โร่แบบ2แถวแยกอิสระ(ใบมีดแนวตั้ง)

   พ, 01/08/2018 - 13:47 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่ 3 สาขาการเกษตร และการเกษตรแปรรูป

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   เกษตรกร
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า

   พ, 01/08/2018 - 10:58 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่2

   งบปี พ.ศ.: 
   2561

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแยกแป้งสาคูเพื่อการผลิตระดับชุมชน

   พ, 13/06/2018 - 11:34 — admin5
   รายละเอียด: 

   ลักษณะของโครงสร้างท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ ชุดจานหมุน ชุดถังกวนตีแป้ง และชุดกรองแยกแป้ง โดยมีมอเตอร์เป็นต้นก าลังให้ชุดจานติดใบมีด หมุน พร้อมตี  ช่วยละลายแป้ง มีใบพัดที่ได้ก าลังจากมอเตอร์ จากนั้นปล่อยเนื้อสาคูและแป้งลงสู่ชุดกรองแยกแป้ง เพื่อแยกเนื้อสาคูและน้ าแป้ง ออกจากกัน  ให้น้ าแป้งไหลลงภาชนะรองรับ รอให้แป้งตกตะกอน น าไปตากหรืออบให้แห้ง ส่วนกากสาคูน าไปทิ้งหรือท าเป็นปุ๋ยหมักต่อไป 

   งบปี พ.ศ.: 
   2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    วิสาหกิจชุมชน
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว