สิ่งแวดล้อม

เครื่องบดเปลือกหอยนางรม RID63

พ, 01/07/2020 - 14:31 — admin5
รายละเอียด: 

         คลองมะรุ่ยเป็นคลองที่อยู่ติดกับทะแลและป่าโกงกางจึงเป็นคลอง้ำกร่อย ตั้งอยู่ระหว่างจังหวดพังงาและกระบี่ บนรอยเลื่อนแผนดินไหวที่ชื่อว่า รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ทำให้มีหาดทรายร้อนและโคลนร้อน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศก์  แล้วยังมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ที่ 1 ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา แล้วได้รับการคัดเลือกจาก กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion : OVC)ในชุมชนประกอบอาชีพการเลี้ยงอาหารทะเลหลายชนิด โดยเฉพาะหอยนางรมเป็นที่มีการเพาะเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลถึงมีขนาดใหญ่สามารถส่งขายได้ เป็นแหล่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ เมื่อมีการบริโภคหอยนางรม ก็จะมีชยะจากการทิ้งเปลือกหอยนางรมที่มีปริมาณมาก ในการจัดการขยะจากเปลือกหอยนางรมก็จะมีความยุ่งยาก เนื่องจากมีปริมาณแลน้ำหนักมาก ทำให้ยากต่อการจัดการ ทางชุมชนจึงทำการระดมสองเพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการ แล้วได้ข้อสรุปว่าในการกำจัดจะต้องทำให้มีขนาดที่เล็กลงโดยการย่อยเปลือกหอยและจึงนำไปทิ้งได้ ซึ่งก็เป็นขยะ ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากการย่อยเปลือกหอยเพื่อเพิ่มมูลค่า และรายได้ให้กับชุมชน โดยนำเขาไปผสมกับสบู่ เกลายมาเป็นสบู่ที่มีสารขัดหรือสบู่สครับผิว (Scrub) ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องย่อยเปลือกหอยนางรมที่มีความสามารถย่อยให้มีขนาดที่เล็กที่ใช้เป็นสารขัดในสบู่ได้ โดยการใช้งานไม่ยุ่งยาก ปลอดภย และประหยัด 

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
เครื่องบดเปลือกหอยนางรม RID63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมาก RID63

  พ, 01/07/2020 - 13:48 — admin5
  รายละเอียด: 

  เมื่อพิจารณาพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการปลูกหมากเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวเฉพาะผลหมากมาจำหน่ายหรือแปรรูปทำหมากแห้งส่วนกาบหมากก็จะทิ้งไว้ในสวน ทั้งนี้หากนำกาบหมากมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น ประจวบกับในสภาวะปัจจุบันราคาพืชผลทางเกษตรมีราคาตกต่ำลงมากทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ดังนั้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีแนวคิดที่สร้างกิจกรรมของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่รวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยใส่ยางพาราจำหน่ายแต่ปัจจุบันจำหน่ายได้น้อยลง นอกจากนั้นยังได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีการพัฒนากลุ่มเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยเบื้องต้นได้มีมติที่จะนำวัสดุที่ไม่ก่อประโยชน์ (กาบหมาก) มาผลิตเป็นภาชนะต่าง ๆ แทนโฟม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ (ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ของผู้ประกอบการและหนังสือขอความอนุเคราะห์การผลิตเครื่องจักรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังเอกสารแนบ) แต่เนื่องจากในปัจจุบันเครื่องแปรรูปกาบหมากมีราคาที่ค่อนข้างแพง และยังใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยาก กลุ่มเกษตรกรไม่มีกำลังในการจัดซื้อรวมทั้งยังไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรหากผ่านการใช้งานแล้วมีการชำรุด ดังนั้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเพื่อคิดค้นและพัฒนาเครื่องจักรสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับชุมชนทั้งราคา กระบวนการทำงาน กำลังการผลิตและการบำรุงรักษา 

  จากสภาพและปัญหาดังกล่าวทางผู้วิจัยจึงได้คิดสร้างเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ที่พัฒนาระบบการทำงานและพัฒนาอุปกรณ์ให้ใช้กระบอกสูบเพียงกระบอกเดียว ชุดควบคุมความร้อนชุดเดียว แต่สามารถอัดได้ครั้งละ รูปทรง เช่น จานหรือถ้วยโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบบหรือโมล ส่งผลให้ทำงานได้รวดเร็วและราคาถูกเพราะลดชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องลง และประการสำคัญคือได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม สร้างคุณภาพที่ดีให้กับคนในชุมชน สังคมและของโลกได้ ดังนั้นการสร้างเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากกาบหมากแทนโฟมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงช่วยให้เกษตรกรและสมาชิกของวิสาหกิจชุมชนสามารถสร้างงานเพิ่มจากสิ่งของที่เหลือจากการแปรรูป มาสร้างรายได้ที่เกิดจากการทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อประโยชน์มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยมีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่/ชุมชนอย่างยั่งยืน 

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

   พ, 11/09/2019 - 14:12 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่ 3

   สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

   บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด 02-691-5900 ต่อ 131

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
   ภาพประกอบ: 
   เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ประชาชนทั่วไป
   ภาพหน้าปก: 

   เรือกำจัดผักตบชวา

   พ, 01/08/2018 - 15:01 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่3 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   วิสาหกิจชุมชน
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ

   พ, 01/08/2018 - 14:54 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่2 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องบำบัดน้ำเสีย

   พ, 01/08/2018 - 14:19 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลที่1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

   งบปี พ.ศ.: 
   2560

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่

   พ, 01/08/2018 - 11:31 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2561

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์

   พฤ, 26/04/2018 - 11:21 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน

    พฤ, 26/04/2018 - 11:18 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559

    เอกสารประกอบ

    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล

    พ, 25/04/2018 - 14:59 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว