ดาวน์โหลดพิมพ์เขียว

การดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์และแบบพิมพ์เขียว  ท่านจะต้อง Log-in เข้าสู่ระบบด้วยทุกครั้ง

No. ชื่อเครื่องจักร กลุ่มเทคโนโลยี รายงานฉบับสมบูรณ์ แบบพิมพ์เขียว เอกสารเผยแพร่
801 เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
802 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
803 รถแทคเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
804 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
805 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
806 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
807 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
808 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
809 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
810 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส2) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
811 เครื่องนวดข้าวและถั่วเหลืองขนาดเล็ก (แบบมือถือ) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
812 เครื่องอัดฟางฟ่อน ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
813 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส2) ปศุสัตว์/ประมง
814 เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
815 เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม ปศุสัตว์/ประมง
816 เครื่องล้างและปอกเปลือกมันฝรั่ง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
817 เครื่องขุดมันสำปะหลัง (เฟส1) มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน
818 เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1) อาหารแปรรูป
819 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
820 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
821 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
822 เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด (เฟส2) เทคโนโลยีการเกษตร
823 รถไถเดินตามต้นแบบ เทคโนโลยีการเกษตร
824 เครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เทคโนโลยีการเกษตร
825 โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า เทคโนโลยีการเกษตร
826 เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
827 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
828 ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
829 เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
830 เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
831 เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันอเนกประสงค์ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
832 เครื่องล้างสตรอว์เบอร์รี (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
833 ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
834 เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกล เทคโนโลยีการเกษตร
835 เครื่องเกี่ยวนวดข้าว (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
836 เครื่องอัดฟ่อนหญ้าฟาง (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
837 การอบแห้งและการเก็บรักษาข้าวเปลือก (เฟส1) ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
838 เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1) ปศุสัตว์/ประมง
839 รถพ่วงสำหรับรถไถเดินตาม เทคโนโลยีการเกษตร
840 อุปกรณ์เรือนบรรจุผลิตผลการเกษตรเพื่อการส่งออก เทคโนโลยีการเกษตร
841 รถเก็บเกี่ยวและเครื่องห่อผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
842 เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ เทคโนโลยีการเกษตร
843 เครื่องพ่นหมอกในสวนผลไม้ (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
844 เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดฝักอ่อน (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
845 เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส1) เทคโนโลยีการเกษตร
846 ทดสอบการสร้างเครื่องจักรเพื่อนการพัฒนาในส่วนของ catalogue ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
847 หุ่นยนต์แบบคาน ก่อสร้างและบริการต่อเนื่อง
848 โครงการพัฒนาสร้างเครื่องอบทำแห้งแบบเกาะกลุ่ม อาหารแปรรูป
XLSCSV