มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60

พ, 25/10/2017 - 10:10 — admin5
รายละเอียด: 

การออกแบบปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรับแรงทางกลของสกรูบีบน้ำมัน และเพื่อให้ทนต่อการสึกหรอ ในรุ่น N15 ให้มีอายุการใช้งาน 2,000 – 2,500 ชม. ซึ่งจะทำการออกแบบให้อายุการใช้งานมากกว่าของซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ 3 – 4 เท่า โดยทำให้สกรูนี้สามารถเป็นที่ยอมรับแก่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สกรูที่ทำการปรับปรุงขึ้นมานี้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ขายให้กับโรงงานในประเทศไทยได้

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ราคาเครื่องจักร: 
  70000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล

  จ, 25/01/2016 - 11:35 — admin5
  รายละเอียด: 

  ได้รับรางวัล สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลอันดับที่ 1
  เป็นการพัฒนาการผลิตน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายขาวบรสิุทธิ์โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณมุงเนนประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานไอน้ํา-ไฟฟา นํามาซึ่ง พลังงานสวนเหลือ เปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานของโลกอีกทางหนึ่ง

  ขอมูลเกี่ยวกบบริษัท
  -ƒ บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่งจํากัด โรงงานน้ําตาล ƒ
  - ที่อยู 77/64 สินสาธรทาวเวอรชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรีแขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ƒ
  - โทรศัพท 02-440-0195-9 ƒ โทรสาร 02-440-0208 ƒ
  - เว็บไซด www.suenco.co.th

  มูลคาทางเศรษฐกิจ ยอดขายเทคโนโลยี
  ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (โดยประมาณ) 2,600 ลานบาท มูลตอหนวย 450 ลานบาท

  งบปี พ.ศ.: 
  2550

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย 

  ศ, 19/06/2015 - 13:40 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ผู้ประกอบการ : บริษัท โชคถาวร ผลิตเครื่องจักร

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

   พฤ, 26/12/2013 - 09:41 — admin5
   รายละเอียด: 

   เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
   นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์
   ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลหันคา
   อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

   งบปี พ.ศ.: 
   2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

    พฤ, 12/09/2013 - 15:16 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา
    ๑/๑ หมู่ ๑๔ ถนนหางน้ำสาคร – หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

    งบปี พ.ศ.: 
    2556

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    สว่านเจาะปาล์ม

    พ, 15/05/2013 - 11:05 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
    35/4 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง
    จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

    งบปี พ.ศ.: 
    2550

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขุดมันฝรั่ง

    พ, 01/05/2013 - 10:06 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
    1 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน
    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

    งบปี พ.ศ.: 
    2547

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ

    พ, 01/05/2013 - 09:59 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
    10/1 หมู่ที่ 8 ถนนทางลัดสาย 2 พุทธมณฑล
    แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

    งบปี พ.ศ.: 
    2547

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งชนิดปรับรอบปอก

    จ, 17/12/2012 - 15:57 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

    งบปี พ.ศ.: 
    2546
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน

     จ, 17/12/2012 - 15:33 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายบัณฑิต จริโมภาส
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

     งบปี พ.ศ.: 
     2545
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว