แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

แฟชั่น สิ่งทอ อัญมณี เครื่องหนัง

ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่

พ, 11/09/2019 - 14:09 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2

สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

ติดต่อ บริษัท อินเตอร์โกร จำกัด 02-688-5080-3

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
ระบบดักจับทองในรูปสารละลายจากน้ำทิ้งในโรงงานจิวเวลรี่

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 30/08/2019 - 11:01 — admin5
รายละเอียด: 

กำลังการผลิต 300มัดย้อม/วัน

ใช้พลังงานไฟฟ้า 1000w

ทำงานแบบอัตโนมัติ

 

ติดต่อ นายปิยะวัฒน์ ศรีธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

099-174-1533

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องย้อมผ้าจากยางกล้วยแบบกึ่งอัตโนมัติ
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ระดับงานวิจัย
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  SME
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ

  พฤ, 29/08/2019 - 16:56 — admin5
  รายละเอียด: 

  กำลังการผลิต 60กก/ชม

  ใช้พลังงานไฟฟ้า 3kw/h (40บาท/วัน)

   

  ติดต่อ นายสุทธิพร คงเพ็ชร์

  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

  063-595-9224

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2562
  ภาพประกอบ: 
  เครื่องสกัดสีจากวัสดุธรรมชาติ
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ระดับงานวิจัย
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   SME
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตัดผ้าด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ

   อ, 30/07/2019 - 16:04 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา
   บริษัท เอ็นแอนด์ที ยูนิเวอร์แชล จำกัด

   บริษัทผู้ใช้
   บริษัท เอ็นบีพี คอร์ปอเรท จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2562
   ภาพประกอบ: 
   เครื่องตัดผ้าด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้า

    อ, 15/01/2019 - 11:15 — sysadmin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    นางศิริลักษณ์  วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    งบปี พ.ศ.: 
    2557
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องย้อมสีเส้นฝ้าย

     พฤ, 02/08/2018 - 15:05 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2561

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ระดับ: 
     ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
     กลุ่มเป้าหมาย: 
     วิสาหกิจชุมชน
     ภาพหน้าปก: 

     การออกแบบและพัฒนาเครื่องสางตีใยสังเคราะห์แบบกึ่งอัตโนมัติ

     อ, 31/07/2018 - 16:44 — admin5
     รายละเอียด: 

      เครื่องสางใยสังเคราะหตนแบบมีขนาดเล็กและความคงทนสูงในระดับอุตสาหกรรม โดยเครื่องทั่วไปมี ขนาดใหญและหนักเคลื่อนยายลําบากและราคาสูงตองมีปริมาณการผลิตที่มากพอ ระดับหนึ่งในระดับ ขนาดอุตสาหกรรมจึงจะคุมคากับการลงทุน 

     มีกระบวนการปนสางใยและชุดเปาลม ชุดลําเลียง เพื่อนําเอาผลิตภัณฑออก 

     สามารถทําการสางใยแบบตอเนื่องไดโดยปอนวัตถุดิบไดตลอดเวลาและเปนจํานวนมาก 

     งบปี พ.ศ.: 
     2561
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      วิสาหกิจชุมชน
      ราคาเครื่องจักร: 
      300000
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

      พฤ, 21/04/2016 - 15:00 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

       ศ, 12/06/2015 - 09:15 — admin5
       รายละเอียด: 

       กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

       Semi-Automatic Loom For Cripple

       ศิลปะการทอผา คือ ภูมิปญญาไทยทีมีวิวัฒนาการที่ยาวนานสืบเนื่องจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบันและ เปนภูมิปญญาที่กําลังสูญหายไปตามกาลเวลาในการทอผาซึ่งปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง พัฒนากี่ทอผาใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงาน สามารถเพิ่มอัตรากําลังการผลิตใหรวดเร็ว คุณภาพของ ผลิตภัณฑไดมาตรฐานสามารถรองรับการตลาดในปจจุบันและในอนาคตทั้งทางดานปริมาณและเพิ่มมูลคา             

       คุณสมบัติและสมรรถนะ

       ·        กำลังการผลิต 5-10 เมตรต่อวัน

       ·        เครื่องจักรส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

       ·        ใช้พลังงานจากคนและเครื่องจักร

       ·        มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

       ·        มีความแม่นยำรวจเร็ว

       ·        จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี

       ราคาเริ่มต้นที่  100,000 – 200,000   บาท/เครื่อง

       พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

        

       พัฒนาโดย                 นายทวิช  พรมทาว

             อาจารยประจําแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคแพร เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท 08-1-884-   1546 

             อีเมล wich1414@gmail.com

       ร่วมกับ                      คุณยุพิน  สายสําเภา และสมาชิก

                                      หมู 5 ต.ทงุโฮง อ.เมือง จ.แพร  54000

              นางเมธิณี  บุญเอกบุศย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร

               เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท  0-5451-1142

                                      คุณปลัดดา  ซอนกลิ่น 

                                     400/108  ถนนน้ําทอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มือถือ 08-5035-3015

       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

        ศ, 07/06/2013 - 15:32 — admin5
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา ประพัฒน์ จงศักดิ์สวัสดิ์ บริษัท สกายแลบเมด จำกัด ที่อยู่ 1269/15 ซอย กาญจนาภิเษก 008 ถนน กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

        งบปี พ.ศ.: 
        2556

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว