โครงการพัฒนาสร้างเครื่องสกัดสารสำคัญด้วยของเหลวสถานะวิกฤติขั้นสูง

ศ, 27/04/2018 - 11:07 — admin5
รายละเอียด: 

การพัฒนาเครื่องสกัดสารสําคัญโดยการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่แปลงสภาพให้อยู่ใน สถานะวิกฤติขั้นสูงซึ่งจะได้สารสําคัญในปริมาณสูงและไม่ทาํลายคุณค่าทางอาหาร/ยาของวัตถุดิบตั้งต้น

scale 5 ลิตร/Batch

นายปรีชา เต็มพร้อม ตําแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  9  หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

นายเสริม ธรรมสุริยะ ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเสกสรร จํากัด โทรศัพท์ 08-1483-4835 โทรสาร 02-757-5235 อีเมลล์ thaisekson@thaisekson.co.th

งบปี พ.ศ.: 
2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    1900000
    ภาพหน้าปก: