โครงการพัฒนาสร้างเครื่องปอกมะพร้าวอัจฉริยะ

ศ, 27/04/2018 - 11:17 — admin5
รายละเอียด: 

น้ําและเนื้อมะพร้าวมีประโยชน์มาก ทั้งมปีระโยชน์ต่อร่างกาย และยังเป็นสว่นประกอบในอาหารไทยทั้ง คาวและหวานมากมาย แต่มะพร้าวมีเปลือกแข็ง การรับประทานน้ําและเนื้อมะพร้าวเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง ลําบาก การผา่มะพร้าวต้องอาศัยแรงงานคนเป็นสําคัญโดยใช้มีดปาดเปลือกมะพร้าว และใช้อีกมือหนึ่งถอืผล มะพร้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปอกมะพร้าวให้ได้รูปร่างสวยงามตามแบบที่เห็นในทอ้งตลาดต้องอาศัยความ ชํานาญเป็นพิเศษ ดังนั้นการดําเนินธุรกิจการค้าขายมะพร้าวจึงจาํกัดอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญซ่ึ่งมีกําลัง ทรัพย์ในการจดัจ้างและประดิษฐ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ช่วยอํานวยความสะดวกในการปอกเปลือกมะพรา้ว โอกาสทางธุรกิจจึงมีน้อย ภาคธุรกิจซึ่งเป็นอุปสงค์มีกําจัด การผลิตมะพร้าวในภาคการเกษตรจึงลดลงด้วย ไม่ แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจตอ้งสั่งซื้อมะพร้าวจากต่างประเทศเพื่อนาํเข้ามาประกอบอาหารไทย การทํา ให้การบริโภคมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายขึ้น และ SME มีเครื่องมือช่วยให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับมะพร้าวเป็นเรื่องง่ายและใช้ต้นทุนน้อย ย่อมทําให้อุปสงค์มากขึ้น การผลิตในภาคการเกษตรก็ย่อมมากข้ึนตามไปด้วย เครื่องปอกมะพร้าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องมือขนาดเล็ก อาจมองว่าไม่มีความเป็นไปได้ที่จะนําไปโยงถึง เรื่องการพัฒนาและความยั่งยืนของการปลูกมะพร้าวของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้มีความ เชื่อมั่นว่าการทําให้การปอกเปลือกมะพร้าวเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นซึ่งใครกส็ามารถทําได้ เป็นฐานสําคัญในการ กระจายความต้องการมะพร้าวไปทั่วประเทศ และสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ในการผลิตเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนี้ใช้วัสดุที่ผลิตและหาได้ในประเทศ 100%

งบปี พ.ศ.: 
2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ราคาเครื่องจักร: 
    150000
    ภาพหน้าปก: