เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์

ส, 13/10/2012 - 00:25 — admin3
รายละเอียด: 

ที่มาและความสำคัญ : การผลิตด้ายสายสิญจน์ เป็นการนำเส้นฝ้ายมารวมกันจำนวน 9 เส้น แล้วม้วนด้วยมือโดยใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษลูกฟูกเป็นไส้แกนกลาง ทำให้เกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน ปัญหาตามมาคือเกิดความล่าช้าผลิตได้ไม่ทันความต้องการของตลาด ลวดลายไม่สม่ำเสมอ ทำให้ไม่เป็นมาตรฐานของม้วนด้ายสายสิญจน์ การพัฒนาเครื่องกรอด้ายสายสิญจน์จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ลักษณะของเครื่อง :เครื่องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วน คือ ชุดส่งด้าย ชุดแขนเหวี่ยงด้าย ชุดจับยึดแกนกรอด้าย ชุดควบคุม และชุดส่งกำลัง เครื่องสามารถตั้งเวลาในการกรอด้ายสายสิญจน์ เพื่อกำหนดความยาวด้ายที่ต้องการได้ ซึ่งความยาว 100 เมตร ใช้เวลาในการกรอ 27 นาที โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
1) นำม้วนด้ายฝ้ายจำนวน 9 ม้วนวางเรียงกันตรงส่วนที่เตรียมไว้สำหรับวางด้าย และร้อยด้ายผ่านรูทั้ง 9 รู แล้วรวมให้เป็นเส้นเดียว จากนั้นร้อยด้ายสายสิญจน์ไปตามแขนเหวี่ยงสำหรับกรอด้าย
2) นำด้ายสายสิญจน์ที่ร้อยอยู่ที่แขนเหวี่ยงมัดให้ติดกันกับไส้แกนที่ยึดติดที่แกนกรอด้าย เพื่อเวลาที่แขนหมุนเหวี่ยงด้ายจะได้ไม่หลุด
3) ตั้งเวลาในการกรอ 27 วินาที กดปุ่มเปิดให้เครื่องเริ่มทำการกรอด้ายสายสิญจน์ เมื่อครบกำหนดเวลาเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ

กำลังการผลิตของเครื่อง:สามารถกรอด้ายสายสิญจน์ (ความยาว 100 เมตร) ได้ 133 ม้วน/ชั่วโมง
ขนาดเครื่องและน้ำหนักเครื่อง:- 120 X 120 X 100 เซนติเมตร, น้ำหนัก 70 กิโลกรัม

ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์ เครื่องละ 30,000 บาท

หัวหน้าโครงการ นายเกรียงไกร ธารพรศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

งบปี พ.ศ.: 
2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: