โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง ว. และ ท. สู่เชิงพาณิชย์

ข้อกำหนดโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี  พ.ศ. 2556

กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่มีคุณ ค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม  สมควรได้รับรางวัลตอบแทน  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ   ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น  โดยออกเป็นข้อกำหนดในการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีไว้   ดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1 : เจ้าของสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดตามประกาศของกระทรวง  วิทยาศาสตร์ฯ  และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  เรื่อง "โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี   พ.ศ.  2556"   จะต้องมีสัญชาติไทยและต้องเสนอรายละเอียดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ     ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ   พิจารณาภายในเวลาที่กำหนด

ข้อที่ 2: สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องมือ  อุปกรณ์หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องจักรหรือเครื่องมือ และจะต้องเป็นประโยชน์ในด้านการเกษตรและ/หรือพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ เกษตร

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ   จะไม่พิจารณาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่น

ข้อ ที่ 3 : เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่  หรือประดิษฐ์คิดค้นเพิ่มเติมและเสร็จสิ้นจนนำไปใช้ประโยชน์ได้   และเป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริง   มีความปลอดภัย   ทนทานในการใช้งาน   สามารถประยุกต์และนำเข้าสู่ภาคการผลิตและจำหน่ายได้   โดยไม่ใช่แบบจำลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อที่ 4 : สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ นั้น ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทาง              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งดำเนินการโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สนับสนุนโดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  หากเคยได้รับรางวัลดังกล่าวมาก่อนแล้ว  นับตั้งแต่วันประกาศสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ นั้นจะต้องได้รับการแก้ไข   ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ข้อที่ 5 : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ  เป็นผู้คัดเลือกตัดสิน      สิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ  ที่สมควรได้รับรางวัล   ซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ        ทั้งภาครัฐและเอกชน

ข้อที่ 6 : หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ มีดังนี้

                6.1  เป็นผู้คิดค้นขึ้นเองหรือมีการดัดแปลงปรับปรุงต่อยอด

                6.2  ความชาญฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นหรือดัดแปลง โดยเฉพาะส่วนที่เป็นหัวใจสำคัญ

                         ของการประดิษฐ์ ความคิดในการออกแบบโครงสร้าง และความรู้พื้นฐานทางทฤษฎี

                         ที่ถูกต้อง

                6.3  ศักยภาพของการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบไปผลิตในเชิงการค้า

                6.4  ความพร้อม  ความสะดวก  ความปลอดภัยในการใช้งานและผลกระทบต่อพลังงานและ

                       สิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 7 : มูลนิธิธนาคารกรุงเทพสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด  ดังนี้

                  รางวัลที่ 1              มี     1   รางวัล เป็นเงิน  200,000  บาท   พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

                  รางวัลที่ 2              มี     1   รางวัล เป็นเงิน  150,000  บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

                  รางวัลที่ 3              มี     1   รางวัล เป็นเงิน   100,000  บาท    พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

                  รางวัลเชิดชูเกียรติ     มี    4   รางวัล    ๆ   ละ     50,000   บาท    เป็นเงิน  200,000  บาท  พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

กรณีสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นฯ ที่ส่งเข้าประกวด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการแล้วแต่ไม่ได้รับรางวัล    จะได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการเตรียมผลงาน         สิ่งประดิษฐ์คิดค้นนั้น  เป็นเงิน  1,000 บาท และหากไม่มีสิ่งประดิษฐ์ใดเข้าเกณฑ์รับรางวัลหนึ่งรางวัลใด          คณะกรรมการฯ    มีสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลและเงินสนับสนุนนั้นได้

ข้อ ที่ 8: ผลการตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ จะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบต่อไป

                8.1   ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงจะนำสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฯ นั้น ไปตั้งแสดงนิทรรศการและสาธิต ณ   สถานที่ใด  ๆ  ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพกำหนดโดยค่าขนย้ายติดตั้งและรื้อถอนสิ่งประดิษฐ์   มูลนิธิธนาคารกรุงเทพจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

                8.2  ผู้ได้รับรางวัลยินดีเข้าร่วมพบปะสนทนากับผู้ที่สนใจ    ซึ่งอาจจะเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์  หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   เพื่อการจำหน่าย   ตามวัน   เวลาที่จะนัดหมายให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

โปรดสังเกตความหมายของหัวข้อการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ให้เข้าใจและชัดเจน   ดังนี้
หัวข้อการจัดประกวดเรื่อง  “เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”  ความหมายได้แก่

1.   เครื่องจักรกล  พลังงาน  คือ  ผลิตพลังงานและสามารถนำพลังงานไปใช้  ในการเกษตรอื่น ๆ
2.  สิ่งแวดล้อม  คือ  เครื่องจักรกลสามารถนำไปจัดการกับสิ่งแวดล้อม  หรือจะผลิตให้เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็ได้
3.  เน้นสิ่งแวดล้อมการเกษตรเป็นหลัก