กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

ศ, 12/06/2015 - 09:15 — admin5
รายละเอียด: 

กี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติสำหรับคนพิการ

Semi-Automatic Loom For Cripple

ศิลปะการทอผา คือ ภูมิปญญาไทยทีมีวิวัฒนาการที่ยาวนานสืบเนื่องจากบรรพบุรุษมาจนถึงปจจุบันและ เปนภูมิปญญาที่กําลังสูญหายไปตามกาลเวลาในการทอผาซึ่งปจจุบันมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง พัฒนากี่ทอผาใหมีความทันสมัย สะดวกในการใชงาน สามารถเพิ่มอัตรากําลังการผลิตใหรวดเร็ว คุณภาพของ ผลิตภัณฑไดมาตรฐานสามารถรองรับการตลาดในปจจุบันและในอนาคตทั้งทางดานปริมาณและเพิ่มมูลคา             

คุณสมบัติและสมรรถนะ

·        กำลังการผลิต 5-10 เมตรต่อวัน

·        เครื่องจักรส่งกำลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

·        ใช้พลังงานจากคนและเครื่องจักร

·        มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน

·        มีความแม่นยำรวจเร็ว

·        จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี

ราคาเริ่มต้นที่  100,000 – 200,000   บาท/เครื่อง

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

 

พัฒนาโดย                 นายทวิช  พรมทาว

      อาจารยประจําแผนกวิชาชางกอสราง  วิทยาลัยเทคนิคแพร เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท 08-1-884-   1546 

      อีเมล wich1414@gmail.com

ร่วมกับ                      คุณยุพิน  สายสําเภา และสมาชิก

                               หมู 5 ต.ทงุโฮง อ.เมือง จ.แพร  54000

       นางเมธิณี  บุญเอกบุศย รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร

        เลขที่ 5  ถนนเหมืองหิต  ตําบลในเวียง  อําเภอเมืองแพร  จังหวัดแพร โทรศพัท  0-5451-1142

                               คุณปลัดดา  ซอนกลิ่น 

                              400/108  ถนนน้ําทอง อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร มือถือ 08-5035-3015

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: