เครื่องแล่เนื้อปลา

พฤ, 11/06/2015 - 17:52 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องแล่เนื้อปลาสําหรับชุมชนผลิตปลาสม
Fish Butchering Machine

ลักษณะเครื่องแลเนื้อปลาสําหรับผลิตปลาสม ทํางานโดยปอนปลาที่ ขอดเกร็ด และผาหัวแลวนําเขาสูชองรับปลาตั้งตัวปลาในลักษณะปกติเมื่อปลาอยูในน้ำ มีสายพาน หรือลูกกลิ้ง ยางประกบตัวปลาทั้งสองดานเพื่อหมุนปอนปลาเขาสูเครื่อง ซึ่งสามารถปรับชองสายพานใหรัดตัวปลาดวยสปริงยืดหยุน และปรับขนาดชองรับปลาตามขนาดตัวปลาดวยการปรับชองสายพานดวยสกรูเกลียว เมื่อตัวปลา ถูกสายพานดูดเขาไปในเครื่องผานใบมีด ปลาจะถูกแลออกเปนซีก ซึ่งใบมีดแลปลาสามารถปรับใหมีหลายใบมีด เพื่อแลปลาใหได 2 ชิ้น หรือ 3 ชิ้น หรือ เลาะเนื้อปลาออกจากกางได จากนั้นปลาจะไหลออกมาจากเครื่องผาน ชองรับเขาสู่ภาชนะรับในระหวางการแลปลาจะปั้มน้ำหลอลื่นใหปลาไหลเขาสู่เครื่องแลปลาไดสะดวก งาย ตอการทําความสะอาด และเปนการลางเลือดปลา เครื่องจะออกแบบใหสามารถเปลี่ยนใบมีด หรือนําใบมีด ออกมาลับคมไดเมื่อใบมีดสึกหรอ

 

 

คุณสมบัติและสมรรถนะ

·        สามารถแล่เนื้อปลาได้ 4-5 ตัวต่อนาที

·        ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า วางไวในกลองปองกันน้ำ

·        พัฒนาโดยใชสแตนเลส ฟูดเกรด ปองกันสนิม

·        ปองกัน อันตรายจากใบมีด

·        มีกลองสวิตชควบคุมไฟฟา ที่ปองกันน้ำได้ มีระบบตัดไฟ ปองกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว

·        มีขนาดเหมาะสม กับปลาที่ใชในการผลิต เชน ปลาส้ม ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน

ราคาเริ่มต้นที่  150,000  บาท/เครื่อง

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

พัฒนาโดย                 ผศ.สำรวจ  อินแบน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม  เลขที่ 103 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 

หมายเลขโทรศัพท  061-9412127  E-mail: samruad_inban@yahoo.com

ผู้ประกอบการ         กลุมแปรรูปเชิงธุรกิจสมปลาโด (รานเจดา)  55/2   หมู 1 บานไชยบุรี  ตําบลไชยบุรี  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-573018   มือถือ  081-9740791

 

 

งบปี พ.ศ.: 
2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: