โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC

โครงการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบเชิงพาณิชย์

ภายใต้ โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC

โดย

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ความเป็นมาของโครงการ

จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา  ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น  การลงทุนขยายตัวมากขึ้นทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมรายสาขา  เช่น  ยานยนต์และชิ้นส่วน  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์  ปิโตรเคมี  อาหาร  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม    อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมจะส่งผลดีต่อ    เศรษฐกิจและการจ้างงานภายในประเทศ  แต่การที่อุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศยังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยรวมได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องจักรกลและอุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนการผลิต  จึงทำให้ประเทศไทยยังจำเป็นต้องพึ่งพา การนำเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เป็นจำนวนมาก       

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพให้ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลขึ้นภายในประเทศ  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยยกระดับเทคโนโลยีและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้น้อยลงได้  โดยกำหนดเครื่องจักรกลเป้าหมายให้ผู้ประกอบการออกแบบและพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ  ที่จะนำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ที่มีตลาดรองรับ  และสามารถทดแทนการนำเข้าได้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการและบุคลากรในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจจากการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ
 • เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศและการนำเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นและความพร้อม เพียงพอต่อการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • ผู้ประกอบการรับช่วงการผลิต  (Sub Contractor)  ที่ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนให้ผู้ประกอบการสร้างเครื่องจักรกลและอุปกรณ์
 • ผู้ลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งต้องนำเข้าเครื่องจักรกล
 • ผู้ประกอบการในประเทศที่ต้องการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์สำหรับการใช้ในการผลิต

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ผลิตเครื่องจักร

ผู้ซื้อ / ผู้ใช้เครื่องจักร
 • บุคลากรในสถานประกอบการจะได้รับการพัฒนาทางด้านการออกแบบเครื่องจักรกล
 • ได้รับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ พร้อมทดสอบสมรรถนะ
 • ได้รับการส่งเสริมขยายผลด้านการตลาด เผยแพร่ผลงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดจำหน่าย
 • ได้เครื่องจักรต้นแบบพร้อมคู่มือ ไปใช้งานในสถานประกอบการตรงกับความต้องการ

   

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ

 

ผู้ผลิตเครื่องจักร

ผู้ซื้อ / ผู้ใช้เครื่องจักร

 • เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นบริษัทคนไทย มีส่วนเป็นเจ้าของมากกว่าร้อยละ 50
 • มีความพร้อมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์รองรับการออกแบบและผลิตเครื่องจักร
 • บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านออกแบบและผลิตเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 20 คน
 • มีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนร่วมกัน ในสัดส่วนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ 
 • เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เป็นบริษัทคนไทย มีส่วนเป็นเจ้าของมากกว่าร้อยละ 50
 • มีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนในค่าวัสดุ
 • บริษัทผู้ซื้อ / ผู้ใช้ อาจเป็นบริษัทเดียวกันหรือร่วมเครือเดียวกันกับผู้ผลิตได้
 • มีความพร้อมที่จะร่วมลงทุนร่วมกัน ในสัดส่วนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เปอร์เซ็นต์ 
   

 

ลักษณะของเครื่องจักรที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 • เป็นเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศ
 • เป็นเครื่องจักรที่มีความต้องการสูงและทดแทนการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
 • เป็นเครื่องจักรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • มีรายละเอียดสมรรถนะของเครื่องที่จะพัฒนาชัดเจน
 • สามารถทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรตามมาตรฐานสากลหรือหลักวิศวกรรม

เงื่อนไขการสนับสนุนงบประมาณ

วงเงินสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 50% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อโครงการ

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับสถานประกอบการ (ผู้พัฒนา) และ (ผู้ซื้อ/ผู้ใช้)
2. ใบจดทะเบียนนิตบุคคล
3. เอกสารแสดงผลงาน/ประสบการณ์การผลิตเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี (Brochure, Catalogue, Company Profile)
4. รายละเอียดของเครื่องจักรตามแบบฟอร์มโครงการ
5. หนังสือแสดงความต้องการของลูกค้า ( ผู้ซื้อ/ผู้ใช้ ) ว่าจะสั่งซื้อเครื่องอย่างน้อย 1 ราย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนที  เดยะดี
โทร.038-215033 ต่อ 1731
มือถือ.095-8813082
E-mail : nathee.d@tgi.mail.go.th

คุณอนิรุทธิ์  จันทร์จรูญ
มือถือ.094-7743315
E-mail : anirut.c@tgi.mail.go.th
หรือที่ anirut.mdt@gmail.com

สถาบันไทย – เยอรมัน    เลขที่ 700/1 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนา-ตราด กม.57 ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปษณีย์ 20000