อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องหั่นข้าวเกรียบกรือโป๊ะ RID63

พ, 01/07/2020 - 15:08 — admin5
รายละเอียด: 

กือโป๊ะ” นี้เป็นอาหารขบเคี้ยวชนิดหนึ่ง ที่ชาวนรานิยมกินกันมานมนาน มีความเป็นมาจากที่       จ.นราธิวาสเมื่ออดีตมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก ชาวประมงสามารถทำประมงจับปลาได้เป็นจำนวนมาก และก็คิดหาวิธีการที่จะทำอย่างไรดีกับปลาที่จับมาได้เยอะ จึงได้คิดหาวิธีถนอมอาหารขึ้นมา โดยการนำเอาปลานั้น มาแปรรูปเป็นข้าวเกรียบที่สามารถเก็บไว้กินได้นาน 

การทำ กือโป๊ะ” นั้นจะทำมาจากเนื้อปลาสดๆอย่างปลาทู หรือปลาชนิดอื่นๆ อันอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอาหาร โดยจะนำปลามาตัดหัวตัดหางล้างทำความสะอาดอย่างดี แล้วนำมาบดให้ละเอียด ผสมคลุกเคล้ากับส่วนผสมอย่างแป้งสาคู แป้งมัน และเกลือ นวดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาปั้นเป็นแท่งทรงกลม และนำไปต้มในน้ำเดือดจนสุก จากนั้นก็นำขึ้นมาผึ่งลมจนแห้งและแช่เย็น เพื่อให้แท่งข้าวเกรียบแข็งตัวง่ายต่อการนำมาหั่นเป็นแผ่นบางๆ แล้วจึงนำมาทอดในน้ำมันร้อนๆ ทอดจนข้าวเกรียบเหลืองกรอบ ก็พร้อมบรรจุใส่ถุงขาย กือโป๊ะ เป็นของกินเล่นที่ได้รับการนิยมรับประทาน และเป็นของฝากจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้กือโป๊ะ เป็นธุรกิจทำเงินมหาศาลในแต่ละปี 

ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัย จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกระบวนการทำกือโป๊ะ เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถนำไปจำหน่าย และเป็นการถ่ายทอดเพื่อเป็นการสืบสานองค์ความรู้และภูมิปัญญาของไทยด้านการทำข้าวเกรียบกือโป๊ะใหเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปให้อยู่คู่กับภาคใต้หรือประเทศไทยสืบต่อไป 

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้ง RID63

  พ, 01/07/2020 - 14:40 — admin5
  รายละเอียด: 

  กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้นสตรีชุมชนต่างๆในตำบลถ้ำใหญ่ซึ่งมีสมาชิกจนวน 30 คน มีวัตถุประสงค์จัดตั้งกลุ่มเพื่อพัฒนาบทบาทกลุ่มสตรีที่หลากหลายมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและสินค้าจากชุมชน กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวกรอบรสต้มยากุ้ง มังคุดแช่อิ่ม ยามะมุด และน้ำมะมุดปั่น ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของอำเภอทุ่งสง กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวกรอบรสต้มยำกุ้งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดสั่งซื้อเป็นจนวนมาก แต่ปัจจุบันในขั้นตอนการผลิตของกลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ใช้แรงงานสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก จึงผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  

  จากปัญหาข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงคิดที่จะสร้างเครื่องอัดก้อนข้าวรสต้มยำกุ้งเพื่อลดการใช้แรงงานคน และเพื่อให้สามารถผลิตได้ในจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยเครื่องที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่ายเหมาะสมกับวิสาหกิจระดับชุมชนที่จะบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดการขัดข้องได้เอง และก้อนข้าวรสต้มยำกุ้งที่ผ่านการอัดขึ้นรูปเป็นก้อนมีขนาดและน้ำหนักที่เท่ากัน ความหนาแน่นสม่ำเสมอทุกก้อน 

   

  งบปี พ.ศ.: 
  2563
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63

   พ, 01/07/2020 - 10:09 — admin5
   รายละเอียด: 

   คิดประดิษฐ์ พัฒนาเครื่องผลิตน ้าดื่มใสสะอาดและผลิตอากาศบริสุทธิ์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้สังคมเมืองและชนบทให้เข้าถึงการบริโภคน ้าดื่มคุณภาพได้ในราคาถูกพร้อมกับได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ปลอดภัยท้าโดยหลักการดูดอากาศร้อนชื นจากแวดล้อมเข้าเครื่อง โดยให้ผ่านระบบกรองฝุ่นและเชื อโรคจนลมสะอาด แล้วพาไหลเข้าไปกระทบกับคอยล์เย็นเกิดการกลั่นตัวเป็นหยดน ้าลงสู่ถังพักจากนั นดูดผ่านกรองดับกลิ่น กรองฝุ่นและระบบ UVฆ่าเชื อโรคแล้วกรองเชื อโรค กรองโลหะหนักแล้วป้อนเข้าถังเก็บพร้อมให้กดไปใช้บริโภคส่วนอากาศที่เหลือจากการกลั่นซึ่งมีความชื นเหลือเหมาะสมไม่เกิดเชื อราก่อกลิ่นอับและเหมาะใช้ส้าหรับผู้เป็นภูมิแพ้จะน้าไปใช้เป็นอากาศหายใจในห้องที่ต้องการใช้ต่อไปทั งนี  หลังจากการน้าร่องใช้งานจริงเครื่องฯและแก้ไขปรับปรุงจุดด้อย (ถ้ามี) แล้วจะวางแผนการผลิตและน้าออกจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งตลาดนี เป็นตลาดขนาดใหญ่ลูกค้าเป้าหมายมีอยู่ทั่วทั งในและต่างประเทศตัวอย่างเช่น สถานศึกษาสถานที่ราชการส้านักงาน บ้านเรือน/ที่พักอาศัยเป็นต้น

   งบปี พ.ศ.: 
   2563
   ภาพประกอบ: 
   การพัฒนาต้นแบบเครื่องผลิตน้ำดื่มใสสะอาดและอากาศบริสุทธิ์จากบรรยากาศ VCE63
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ระดับ: 
    ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
    กลุ่มเป้าหมาย: 
    ประชาชนทั่วไป
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร VCE63

    พ, 01/07/2020 - 10:01 — admin5
    รายละเอียด: 

    ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารที่อยู่ในกากใยต่างๆ แล้ว ยังมีคุณค่าและสารอาหารส าคัญที่อยู่ในผลผลิตนั้นๆ เช่น ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกออกจากกากใยได้โดยวิธีสกัด โดยปกติแล้วจะท าโดยการใช้น้ าร้อนในหม้อสกัดซึ่งต้องใช้พลังงาน เวลา และน้ าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังได้สารสกัดในปริมาณน้อย ดังนั้น ในการสกัดสารส าคัญอย่างคุ้มค่านั้นจึงยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้นทุนในการสกัดที่สูงและผลผลิตที่ต่ าเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพรมีคุณสมบัติในการสกัดสารส าคัญออกจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งโดยใช้ความดันภายในและอุณหภูมิสูง ซึ่งจะสามารถสกัดสารส าคัญได้ในปริมาณมากและยังใช้พลังงานและน้ าในปริมาณที่ต่ ามาก ซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดสอบ พบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพรซึ่งจะสามารถลดต้นทุน ลดเวลา และเพิ่มผลผลิตในการผลิตอาหารและสมุนไพรโดยการสกัด

    งบปี พ.ศ.: 
    2563
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยแบบผงเกาะกลุ่ม VCE63

     พ, 01/07/2020 - 09:57 — admin5
     รายละเอียด: 

     ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร มีคุณภาพ แต่มีราคาต่ า หากน ามาแปรรูปก็จะท าให้ผลผลิต มีคุณค่าสูงขึ้นการจำหน่ายก็จะได้ราคา และมีระยะเวลาในการเก็บรักษาได้นาน ซึ่ง การแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นผง ปัจจุบัน เมืองไทย ยังมีไม่หลากหลาย และ ยังต้องส่งวัตถุดิบไปแปรรูปยังต่างประเทศและน าเข้ากับมาขายที่เมืองไทย หรือ ถ้าหากมีฐานการผลิตในเมืองไทย ก็จะต้องน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมากเครื่อง Spray dryer มีคุณสมบัติในการน าเอาวัตถุดิบที่เป็นน้ ามาอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย และ Fluidized Bedคือการกระบวนการท าผงให้เกาะกลุ่มกันเพื่อสามารถท าให้ผงละลายน้ าได้ดี ไหลตัวได้ดี ไม่ฟุ้งกระจายซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดลอบท าผงแห้งหลากหลายชนิด บางชนิดละลายน้ าได้ไม่ดี ผงฟุ้งกระจายง่ายดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาเครื่อง Spray dryer with Fluidized Bedซึ่งจะเป็นเครื่องที่อบท าผงแห้งและผงเกาะกลุ่ม มีการละลายน้ าของผงได้ดี ไหลตัวได้ดี ผงไม่ฟุ้งกระจาย ใช้ชงน้ าดื่มละลาได้ดี

     งบปี พ.ศ.: 
     2563
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: