เครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพร VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:01 — admin5
รายละเอียด: 

ปัจจุบันประเทศไทย เป็นเมืองเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารที่อยู่ในกากใยต่างๆ แล้ว ยังมีคุณค่าและสารอาหารส าคัญที่อยู่ในผลผลิตนั้นๆ เช่น ชา กาแฟ สมุนไพร ยาจีน เป็นต้น ซึ่งสามารถแยกออกจากกากใยได้โดยวิธีสกัด โดยปกติแล้วจะท าโดยการใช้น้ าร้อนในหม้อสกัดซึ่งต้องใช้พลังงาน เวลา และน้ าเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังได้สารสกัดในปริมาณน้อย ดังนั้น ในการสกัดสารส าคัญอย่างคุ้มค่านั้นจึงยังเป็นเรื่องยาก เนื่องจากต้นทุนในการสกัดที่สูงและผลผลิตที่ต่ าเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพรมีคุณสมบัติในการสกัดสารส าคัญออกจากวัตถุดิบที่เป็นของแข็งโดยใช้ความดันภายในและอุณหภูมิสูง ซึ่งจะสามารถสกัดสารส าคัญได้ในปริมาณมากและยังใช้พลังงานและน้ าในปริมาณที่ต่ ามาก ซึ่งจากการที่ลูกค้ามาทดสอบ พบว่าช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้อย่างดีดังนั้น จึงมีความต้องการพัฒนาเครื่องจักรที่สนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนี้ โดยจะพัฒนาเครื่องสกัดด่วนอาหารและสมุนไพรซึ่งจะสามารถลดต้นทุน ลดเวลา และเพิ่มผลผลิตในการผลิตอาหารและสมุนไพรโดยการสกัด

งบปี พ.ศ.: 
2563
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: