พลังงานทดแทน

เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

พ, 11/09/2019 - 15:00 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา แชมป์ชิงแชมป์ ประจำปี 2562 

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

นายสุชิน ชินสีห์

083-4675848

suchinkorat@gmail.com

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากน้ำ

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
จำหน่ายเชิงพาณิชย์
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เตาต้มเทียนชีวมวล

อ, 31/07/2018 - 16:05 — admin5
รายละเอียด: 

เตาต้มเทียนชีวมวล สร้างขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ ก๊าชหุงต้ม(LPG) หรือใช้เตาถ่าน สร้างจากสแตนเลส แผ่น สามารถเปิด-ปิด เพื่อบรรจุวัสดุที่เป็นเชื่อเพลิงจ าพวกวัสดุอินทรีย์ได้สะดวก  ด้านล่างมีช่องส าหรับจัดเก็บ ถ่านชีวมวลที่เกิดจากการเผาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  เตาชีวมวลสามารถให้ความร้อนสูงในเวลาอันรวดเร็ว  ท า ให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุน  ช่วยก าจัดขยะจ าพวกสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่สร้างมลภาวะจาก หมอกควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้แบบเก่า

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  50000
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องย่อยเศษอาหารเป็นปุ๋ยชีวภาพขนาดครัวเรือน

  ศ, 27/04/2018 - 10:57 — admin5
  รายละเอียด: 

  จัดสร้างเครื่องให้มีสภาวะที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตและย่อยสลายเศษอาหารของจุลินทรีย์ เพื่อย่อยเศษ อาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือนให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

   

  นายปรีชา เต็มพร้อม ต าแหน่ง นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย หน่วยงาน สมาคมเครื่องจักรกลไทย โทรศัพท์ 02 712 2096  โทรสาร 02 712 2979 อีเมล์ thaimachinery@yahoo.com

  นายสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ หน่วยงาน บริษัท ที.ซี.เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จ ากัด โทรศัพท์ 02-748-5313-5 มือถือ 081-824-2349โทรสาร 02-239-0365 อีเมลล์ : pi.somboon@tcm1989.com

  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   50000
   ภาพหน้าปก: 

   ซุ้มพลังงานแสงอาทิตย์

   อ, 02/08/2016 - 16:25 — admin5
   รายละเอียด: 

   รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

   งบปี พ.ศ.: 
   2558

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตไฮโดรเจนและหัวเผาที่ใช้กับพลังงานไฮโดรเจน เพื่อทดแทน แก๊สธรรมชาติ

   อ, 16/02/2016 - 14:24 — kamonwan.s
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท บอสเซ่ จำกัด

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องบดและอัดเม็ดเชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ 

    ศ, 19/06/2015 - 13:45 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จำกัด

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก

     อ, 18/03/2014 - 14:41 — admin3
     รายละเอียด: 

     โครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก
     ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
     ระยะเวลาของโครงการ12 เดือน
     หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
     บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท สยาม เอส แอนด์ เอ็นอี เอ็นจิเนิยริ่ง จำกัด

     เครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์พร้อมคุณลักษณะ

     • ระบบทำความเย็นเป็นชนิดดูดซึม (Absorption Refrigeration) โดยใช้ลิเธียมโบรไมด์–น้ำ เป็นสารทำความเย็น โดยมีค่า COP เท่ากับ 0.15-0.2.5 โดยประมาณขึ้นกับอุณหภูมิของ generator
     • มีความสามารถทำความเย็นสูงสุดเท่ากับ 5-8 TR หรือ 1.5-2 kW-hr โดยประมาณ
     • ใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสำรองในกรณีที่พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ
     • ห้องปรับอากาศขนาด 2x2.4x4 เมตร

     สร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักที่มีความสามารถ ในการทำความเย็น 10 TR โดยประมาณ หรือค่า COP ประมาณ 0.3-0.5 โดยประมาณ โดยใช้พลังงานความร้อนร่วมกับ LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสำรอง และพลังงานไฟฟ้าสำรองจากแผงโซล่าเซล โดยอุปกรณ์ต่างๆ อยู่บนฐานที่สามารถเคลื่อนที่เพื่อนำไปใช้งานในที่ต่างๆได้         

     หลักของระบบทำความเย็นแบบดูดซึม

     ในการพัฒนาระบบทำความเย็นแบบดูดซึมในระยะแรกก่อนปี 1960 เป็นระบบดุดซึมแบบชั้นเดียว โดยใช้สารลิเธียมโบไมด์เป็นสารดูดซึมและใช้น้ำเป็นสารทำความเย็น ต่อมามีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนาระบบดูดซึมแบบสองชั้น (Double Effect Absorption Chiller)


     ภาพที่ 1  แสดง เครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมแบบสองชั้นของ YORK

     ภาพที่ 2 แสดงระบบทำความเย็นแบบดูดซึมพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้รางพาราโบลิก

     ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบปรับอากาศที่ใช้พลังงานจากความร้อนแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลัก(สถาบันไทย-เยอรมัน)

     งบปี พ.ศ.: 
     2557
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

      อ, 18/03/2014 - 14:23 — admin3
      รายละเอียด: 

      โครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์
      ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
      ระยะเวลาของโครงการ 10เดือน
      หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
      บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ตะวันออกซินเทค จำกัด

      แนวคิดการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีComputational Fluid Dynamicsแนวทางในการแก้ปัญหาของงานวิจัยนี้จะใช้การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์โดยวิธี Computational Fluid Dynamics และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน การคำนวณหาความเร็ว อุณหภูมิ ของอากาศที่ปะทะกังหันลม


      ภาพที่ 2.1  แสดง Horizontal Wind Turbine Model: AERO 1.0 kW.
      ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

      กังหันลมแกนนอนแอร์โรคลาส ขนาด 1 กิโลวัตต์

      ข้อมูลทั่วไป

      กำลัง

      1 kW (1000 Watts)

      น้ำหนักรวม

      ~ 400 Kg. ไม่รวมฐาน

      กังหัน

      ประเภทกังหัน

      กังหันแกนนอน

      วัสดุกังหัน

      Advanced   engineering  composite  polymer (Rim)

      สีกังหัน

      ขึ้นอยู่กับลูกค้า

      อุปกรณ์ไฟฟ้า

      เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

      ประสิทธิภาพสูง, 1kW แบบแม่เหล็กถาวร

      อินเวอร์เตอร์

      Integrated, On grid or 240 VDC

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างกังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

       อ, 18/03/2014 - 13:38 — admin3
       งบปี พ.ศ.: 
       2557
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกกะวัตต์

        อ, 18/03/2014 - 13:30 — admin3
        งบปี พ.ศ.: 
        2557
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 
         เนื้อหาแหล่งข่าว