เตาต้มเทียนชีวมวล

อ, 31/07/2018 - 16:05 — admin5
รายละเอียด: 

เตาต้มเทียนชีวมวล สร้างขึ้นเพื่อทดแทนการใช้ ก๊าชหุงต้ม(LPG) หรือใช้เตาถ่าน สร้างจากสแตนเลส แผ่น สามารถเปิด-ปิด เพื่อบรรจุวัสดุที่เป็นเชื่อเพลิงจ าพวกวัสดุอินทรีย์ได้สะดวก  ด้านล่างมีช่องส าหรับจัดเก็บ ถ่านชีวมวลที่เกิดจากการเผาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์  เตาชีวมวลสามารถให้ความร้อนสูงในเวลาอันรวดเร็ว  ท า ให้ประหยัดเวลา ลดต้นทุน  ช่วยก าจัดขยะจ าพวกสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่สร้างมลภาวะจาก หมอกควัน ที่เกิดจากการเผาไหม้แบบเก่า

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  50000
  ภาพหน้าปก: