มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

มัน อ้อย ปาล์ม พืชพลังงาน

การพัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ำมันของปาล์มน้ำมันทะลายในสายการผลิต vce60

พ, 25/10/2017 - 10:32 — admin5
รายละเอียด: 

พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำมันในปาล์มทะลายที่สามารถออกผลการทดสอบได้ทันที

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ระดับงานวิจัย
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: 

  สกรูเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน vce60

  พ, 25/10/2017 - 10:10 — admin5
  รายละเอียด: 

  การออกแบบปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรับแรงทางกลของสกรูบีบน้ำมัน และเพื่อให้ทนต่อการสึกหรอ ในรุ่น N15 ให้มีอายุการใช้งาน 2,000 – 2,500 ชม. ซึ่งจะทำการออกแบบให้อายุการใช้งานมากกว่าของซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ 3 – 4 เท่า โดยทำให้สกรูนี้สามารถเป็นที่ยอมรับแก่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้สกรูที่ทำการปรับปรุงขึ้นมานี้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ขายให้กับโรงงานในประเทศไทยได้

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ราคาเครื่องจักร: 
   70000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล

   จ, 25/01/2016 - 11:35 — admin5
   รายละเอียด: 

   ได้รับรางวัล สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลอันดับที่ 1
   เป็นการพัฒนาการผลิตน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายขาวบรสิุทธิ์โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณมุงเนนประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานไอน้ํา-ไฟฟา นํามาซึ่ง พลังงานสวนเหลือ เปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานของโลกอีกทางหนึ่ง

   ขอมูลเกี่ยวกบบริษัท
   -ƒ บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่งจํากัด โรงงานน้ําตาล ƒ
   - ที่อยู 77/64 สินสาธรทาวเวอรชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรีแขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ƒ
   - โทรศัพท 02-440-0195-9 ƒ โทรสาร 02-440-0208 ƒ
   - เว็บไซด www.suenco.co.th

   มูลคาทางเศรษฐกิจ ยอดขายเทคโนโลยี
   ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (โดยประมาณ) 2,600 ลานบาท มูลตอหนวย 450 ลานบาท

   งบปี พ.ศ.: 
   2550

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องม้วนก้อนเก็บใบอ้อย 

   ศ, 19/06/2015 - 13:40 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ผู้ประกอบการ : บริษัท โชคถาวร ผลิตเครื่องจักร

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

    พฤ, 26/12/2013 - 09:41 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์
    ที่อยู่ ๑๘๔ หมู่ ๑๑ ตำบลหันคา
    อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

    งบปี พ.ศ.: 
    2553
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปลูกอ้อยโซนิค

     พฤ, 12/09/2013 - 15:16 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายเฉลิมวิทย์ ปสันตา
     ๑/๑ หมู่ ๑๔ ถนนหางน้ำสาคร – หนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐

     งบปี พ.ศ.: 
     2556

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     สว่านเจาะปาล์ม

     พ, 15/05/2013 - 11:05 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
     35/4 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง
     จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

     งบปี พ.ศ.: 
     2550

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องขุดมันฝรั่ง

     พ, 01/05/2013 - 10:06 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
     1 ซอย 6 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน
     อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

     งบปี พ.ศ.: 
     2547

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ

     พ, 01/05/2013 - 09:59 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายสัมพันธ์ ศรีสุริยวงษ์
     10/1 หมู่ที่ 8 ถนนทางลัดสาย 2 พุทธมณฑล
     แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

     งบปี พ.ศ.: 
     2547

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปอกเปลือกมันฝรั่งชนิดปรับรอบปอก

     จ, 17/12/2012 - 15:57 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายประพันธ์ ศิริพลับพลา
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

     งบปี พ.ศ.: 
     2546
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว