เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล

จ, 25/01/2016 - 11:35 — admin5
รายละเอียด: 

ได้รับรางวัล สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลอันดับที่ 1
เป็นการพัฒนาการผลิตน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายขาวบรสิุทธิ์โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณมุงเนนประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานไอน้ํา-ไฟฟา นํามาซึ่ง พลังงานสวนเหลือ เปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานของโลกอีกทางหนึ่ง

ขอมูลเกี่ยวกบบริษัท
-ƒ บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่งจํากัด โรงงานน้ําตาล ƒ
- ที่อยู 77/64 สินสาธรทาวเวอรชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรีแขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ƒ
- โทรศัพท 02-440-0195-9 ƒ โทรสาร 02-440-0208 ƒ
- เว็บไซด www.suenco.co.th

มูลคาทางเศรษฐกิจ ยอดขายเทคโนโลยี
ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (โดยประมาณ) 2,600 ลานบาท มูลตอหนวย 450 ลานบาท

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: