โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

เครื่องทดสอบฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนสมารืทโฟน

อ, 02/08/2016 - 11:36 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ

อ, 02/08/2016 - 11:24 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ดแบบดรัมหมุน

พ, 27/07/2016 - 11:45 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558

งบปี พ.ศ.: 
2558

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล

จ, 25/01/2016 - 11:35 — admin5
รายละเอียด: 

ได้รับรางวัล สาขาเครื่องจักรกลการเกษตร รางวัลอันดับที่ 1
เป็นการพัฒนาการผลิตน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายขาวบรสิุทธิ์โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณมุงเนนประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประหยัดพลังงานไอน้ํา-ไฟฟา นํามาซึ่ง พลังงานสวนเหลือ เปนการสงเสริมการประหยัดพลังงานของโลกอีกทางหนึ่ง

ขอมูลเกี่ยวกบบริษัท
-ƒ บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่งจํากัด โรงงานน้ําตาล ƒ
- ที่อยู 77/64 สินสาธรทาวเวอรชั้น 17 ถ.กรุงธนบุรีแขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ƒ
- โทรศัพท 02-440-0195-9 ƒ โทรสาร 02-440-0208 ƒ
- เว็บไซด www.suenco.co.th

มูลคาทางเศรษฐกิจ ยอดขายเทคโนโลยี
ในระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (โดยประมาณ) 2,600 ลานบาท มูลตอหนวย 450 ลานบาท

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว