เชียงราย

เครื่องประสานและเคลือบผิวใบไม้เพื่อผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือน(RID64)

ศ, 09/04/2021 - 09:59 — bunsita
รายละเอียด: 

       วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย A&R (ART AND REGION) เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ. 2560 เกิดจากวิถีชีวิตของอำเภอเชียงของ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ทางด้านการทอผ้าในการตัดเย็บด้วยมือ (Hand Made) ที่มีความโดดเด่นเน้นความเป็นท้องถิ่น มีลวดลายที่สวยงามและมีชื่อเสียงในการเย็บผ้าทอด้วยมือชุมชน ที่มีการถ่ายทอดสมัยบรรพบุรุษ และถ่ายทอดมาตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อการพัฒนาและรักษามาตรฐานในรูปแบบที่ต่อยอดและเน้นความทันสมัย แต่คงไว้ซึ่งความเป็นล้านนา จึงมีการรวมกลุ่มกัน ภายใต้ A & R ผ้าทอ ซึ่งเป็นการร่วมเจตจำนงค์ในการรักษาและอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของล้านนาของอำเภอเชียงของ จึงมีการแบ่งหน้าที่ในการบริหารจัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด โดยชุมชน แบ่งหน้าที่เป็น 5 กลุ่ม มี 1.กลุ่มทอผ้า 2.กลุ่มตัดเย็บ 3.กลุ่มปักษ์ผ้า 4.กลุ่มย้อมผ้า และ 5.กลุ่มออกแบบ กลุ่มฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มฯ ได้มีแนวคิดที่จะนำเศษวัสดุทางการเกษตรจากพืชเศรษฐกิจที่ปลูกอยู่ของกลุ่ม นำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า จึงได้มีการทดลองนำใบไม้ เช่น ใบสับปะรด และใบโกโก้ มาทดลองประสานและเคลือบผิว และนำไปต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น กระเป๋า ที่รองแก้ว เหยือก ของที่ระลึก ของฝาก เป็นต้น ซึ่งผลปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับค่อนข้างดี โดยเฉพาะลูกค้าเจ้าของโรงแรม และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ มียอดการสั่งซื้อจำนวนมาก เพราะผลิตภัณฑ์ทุกชนิดผลิตมาจากวัสดุธรรมชาติ สอดคล้องกับในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติกำลังได้รับความนิยม และตอบรับจากลูกค้าค้าค่อนข้างดี แต่เนื่องจากกระบวนการผลิตแผ่นใบไม้เคลือบผิวทำได้ช้าและคุณภาพไม่ค่อยสม่ำเสมอ จึงทำให้กลุ่มฯ เสียโอกาสในการผลิตจำหน่าย และไม่สามารถรับออเดอร์จำนวนมากได้ กลุ่มฯ จึงมีแนวคิดที่จะปรึกษาและขอรับการสนับสนุนเครื่องประสานและเคลือบผิวใบไม้ด้วยความร้อน เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของกลุ่มฯ แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตเพื่อให้คุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถผลิตได้จำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าต่อไป 

 

งบปี พ.ศ.: 
2564
ภาพประกอบ: 
เครื่องประสานและเคลือบผิวใบไม้เพื่อผลิตอุปกรณ์ตกแต่งเครื่องใช้ในครัวเรือน(RID64)
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องสกัดน้ำมันแมคคาเดเมีย

  พ, 01/08/2018 - 09:48 — admin5
  รายละเอียด: 
  วัตถุประสงค์ของเครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
  1. ออกแบบและจัดสร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีในประเทศส าหรับทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูง
  2. เพื่อใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลแมคคาเดเมียที่ตกเกรดในโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจาก พระราชด าริ(มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง) ให้ตลอดจนขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อจ าหน่ายแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก แมคคาเดเมียในพื้นที่
  3.   สร้างเครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียที่สามารถสกัดน้ ามันจากผลแมคคาเดเมียตกเกรดในสายการผลิตซึ่ง ได้แก่เมล็ดที่แตกหักละเอียด เมล็ดที่มีสีคล้ า และเศษผงผลแมคคาเดเมียที่ติดตามตะแกรงคัดขนาดใน เครื่องเดียวกัน   
  4.   เครื่องสกัดน้ ามันแมคคาเดเมียมีก าลังการผลิตในช่วง 10-20 ลิตรต่อชั่วโมงและมีราคาขายไม่เกิน 500,000 บาท 
   
  งบปี พ.ศ.: 
  2561
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ราคาเครื่องจักร: 
   500000
   ภาพหน้าปก: 
   เนื้อหาแหล่งข่าว