แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63

พ, 01/07/2020 - 10:39 — admin5
รายละเอียด: 

ปัจจุบันการเชื่อมต่อเครื่องจักรที่ใช้ PLC และ SCADA หลากหลายยี่ห้อนั้น จ าเป็นจะต้องมี License ส าหรับการเชื่อมต่อซึ่งยังเป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากต่างประเทศ ที่ขายโดยคนไทย มีแพลตฟอร์มขนาด ใหญ่ ราคาหลักล้านขึ้นไป แต่ใช้งานจริงไม่ถึง 20% บวกกับค่าฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูง ท าให้ ผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางไม่ลงทุนซื้อระบบไปใช้งานจึงพัฒนา แพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานผ่าน Driver OPC ได้ฟรี และจะท าให้บริษัท SME สามารถพัฒนาสู่ อุตสาหกรรม 4.0 ได้ เป็นระบบแสดงข้อมูลเครื่องจักรแบบ Real Time โดยจะเชื่อมต่อเครื่องจักรกับ ระบบผ่านระบบ OPC client Modbus TCP, Modbus RS-485 หรือ logician IO ตามประเภทของ เครื่องจักรนั้นๆ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้สามารถใช้งานร่วมกับ PLC ได้หลากหลายยี่ห้อ และสามารถใช้งาน ร่วมกับ OPC อื่นๆ ได้  มุ่งเน้นให้กลุ่ม SME ของไทยน าไปใช้ เพื่อลดปัญหา Human Error ที่ท าให้เกิด ความผิดพลาดในการผลิตที่อาศัยความถูกต้องแม่นย าสูงและก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 

งบปี พ.ศ.: 
2563
ภาพประกอบ: 
แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี VCE63
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  ภาคอุตสาหกรรม
  ภาพหน้าปก: