เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์

อ, 19/08/2014 - 11:02 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์

           

                       การผลิตขนมทองมวนในปริมาณมากมักใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย ขอดี คือชวยทุ่นแรง ทำใหขนมที่ผลิตมีลักษณะและ มาตรฐานเดียวกัน ผลิตไดเป็นจำนวนมาก ลดการพึ่งพาแรงงานฝมือ ทําให การผลิตทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปเครื่องจักรที่ใชทําขนมทองมวนมักถูกออกแบบสําหรับขั้ นตอนการผลิต2 ขั้นตอนที่สําคัญคือ การอบแปง และ การมวนขึ้นรูปขนม ปจจุบันทั้งสองขั้นตอนดังกลาวใชเครื่องจักร แยกสวนจากกัน คือ เครื่องอบแปงเครื่องหนึ่งและเครื่องสํ าหรั บม วนขึ้ นรู ป อี กเครื่องหนึ่งทํ าให ขั้ นตอนการผลิ ตเสี ยเวลาและไมตอเนื่อง หากสามารถรวมทั้งสองขั้นตอนเขาไว ดวยกันได ก็จะชวยลดขั้นตอนการผลิตและการควบคุมกระบวนการการผลิตจะมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ เครื่องจักรในทองตลาดมักผลิตได ครั้ง  1 มวน/ครั้งการทํางานทําใหขีดความสามารถในการผลิตเปนไปอยางจํากัด การเพิ่มผลผลิตหมายถึงการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรและเพิ่มจํานวนแรงงานในการควบคุมเครื่อง ซึ่งหมายถึงตนทุนในการดําเนินการที่เพิ่มขึ้นตามาดวยเชนกัน หากมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตขนมทองมวนไดครั้งละหลายมวนตอครั้งการทํางานก็จะชวยใหผูประกอบการสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนลงไดอยางมาก

 

คุณสมบัติและสมรรถนะ

อยางนอย 5 ชั้น/ครั้งการทํางานใชความรอนจากแกส

รวมขั้นตอนการอบและมวนขึ้นรูปไวในเครื่องเดียวกันโดยใชหลักการบล็อกแมพิมพ

เครื่องจักรมีนวัตวกรรมที่สามารถตอยอดเพื่อผลิตในเชิงพาณิชยได

มีเปนเครื่องที่รวมขั้นตอนการอบและการมวนเขาไวในเครื่องเดียวกัน และสามารถผลิตขนมไดครั้งละหลายมวนตอครั้งการทํางาน

 

พัฒนาโดย                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรติ สุลักษณ

                                    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                    111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

ราคาเริ่มต้นที่  60,000  บาท/เครื่อง

 

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ความคิดเห็น

    สนใจเครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็

    สนใจเครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์ ต้องติดต่อยังไงครับ