เปิดรับข้อเสนอโครงการ!! โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

พฤ, 07/11/2013 - 15:42 — admin5

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การสัมมนา การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตสาขาต่างๆ ของไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี มายัง

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
Email : Chotirak@most.go.th
เพื่อสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จะนำไปพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการกิจกรรมต่อไป