เครื่องตัดแต่งกิ่งปาล์มน้ำมัน

จ, 17/12/2012 - 15:33 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายบัณฑิต จริโมภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2545
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: