เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้ เหมาะสมกับพืช (เชิงรุก)

จ, 05/11/2012 - 13:20 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: