เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม

อา, 14/10/2012 - 15:30 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน นายกุลชาติ จุลเพ็ญ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2555
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: