ผลการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๔

พ, 05/09/2012 - 21:43 — admin5

คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมพิจารณาตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2554

โดยมีความเห็นร่วมกันว่า ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ส่งเข้าประกวดประจำปี 2554 ไม่มีชิ้นงานที่ โดดเด่นสมควรได้รับรางวัลที่ 1 , 2 และ 3 ดังนั้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์ฯ ได้รับเฉพาะรางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลเชิดชูเกียรติ มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ มีจำนวน 4 รางวัล ได้แก่

1. “กระเช้าเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่” ของว่าที่ร.ต.พลกิจ ชิ้นทอง และคณะ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. “ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน” ของนายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. “อุปกรณ์กกลูกสัตว์ด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก” ของนายชวลิต สัมโน และคณะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. “เครื่องเปิดผลมะพร้าวอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม” ของนายธานี ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะ จังหวัดสมุทรสาคร