การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566

พฤ, 25/05/2023 - 09:32 — admin2

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ณ งานเกษตรท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและพัฒนานักประดิษฐ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสิ่งประดิษฐ์ฯ ในระดับชุมชนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สร้างและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทยให้ออกสู่สาธารณะ และผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้มีสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษาในภาคใต้ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จังหวัดปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคสงขลา จังหวัดสงขลา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิค สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นต้น ซึ่งผลการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 ผลงานประกอบด้วย รางวัลที่ 1 - 3 และรางวัลชมเชย 2 รางวัล

1) รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องวินิจฉัยโรคและศัตรูทุเรียนอัตโนมัติผ่านระบบ LINE Official โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

นักศึกษา
นายสุทธิพงศ์ ประมนต์
นายวิรุฬห์ แก้วพิทักษ์
นายคณิน อ่อนจิ๋ว
นายเกียรติศักดิ์ พลรักษ์เขตต์
นายภาณุรุจ เกวิรัตน์
นายธีระภัทร พิพัฒนพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
นายพงศ์ชาญ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
นายยศพล เจียรนัย
นายวิษนุ ส่งศรี
นางปิยนิดา ศรีวิจารณ์
นายเชิดชัย บุญชื่น

2) รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องกลั่นสุราพื้นบ้านแบบเติมน้ำป้อนระบบกึ่งอัตโนมัติ
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์

นักศึกษา :
นายดนัยพร อินทร์แก้ว
นายทวีวัฒน์ สงพราหมณ์
นายพีรพล แดงสุภา
นายธีราวัฒน์ วัฒนเชื้อ
นายชญานนท์ นุ่นมา
นายพงศ์ภัค สมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายจิระพงศ์ อ่อนหนู
นายวิทยา โพธิ์ถาวร
นายชยางกูร ไชยวงศ์
นายปิยะพงศ์ สำลีแก้ว
นายมนตรี สร้อยรักษ์
นายกฤษฎา เด็กหลี

3) รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : เครื่องผสมเกสรดอกทุเรียน
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสงขลา

นักศึกษา :
นายปฏิภาณ พิบูลย์ผล
นายสราวุธ วงศ์สุวรรณ
นายฐิติวัฒน์ ทองเจริญ
นายศุภกร แก่นพรหมมา
นายสิริชัย ช้างสาร
นายคามิน สังข์สุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายสัจกร ทองมีเพชร
นายณกร แซ่หลี
นางสาวเหมวดี มีใหม่
นายอนุรักษ์ นุ่นแก้ว
นายอภิชาติ ฉลาด
นางสาวชนิตา จันทร์ชู

4) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : ชุดควบคุมมอเตอร์ซับเมอร์สสูบน้ำเพื่อการเกษตร 2 พลังงานควบคุมผ่าน Smart Phone
สถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพไชยา

นักศึกษา :
นายมณฑลวรรษ ช่วยแย้ม
นายจีรศักดิ์ ใจรักษ์
นายเฉลิมศักดิ์ สืบรอง
นายวิษณุพงศ์ โสมนัส
นายปิยะพล ชมวิมาน
นายณัฐพล วงศ์อภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นายอนุรักษ์ เนมหาวัน
นายกอบเกียรติ ยังเจริญ
นายสรรวัชญ์ ทองแก้ว
นายภิญโญ ทิตระกูล
นางสาวรุ่งนภา ทิพย์สุวรรณ
นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์

5) รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
สิ่งประดิษฐ์ : กล่องกันลืม
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

นักศึกษา :
นายปารเมศ ศิริจินา
นายธนกฤต กรดเสือ
ณัฐวุฒิ พรหมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา :
นางสุณิษา ผลอินหอม
นายกฤษ ทัดระเบียบ
นางสาวนันท์กมล ศรณรินทร์
นายเจษฎา ศีรทรัพย์
นางสิริพร ไหมสีเขียว

 

วันที่กิจกรรม: 
Sun, 21/05/2023 - 17:00
สถานที่: 
ณ งานเกษตรท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพประกอบ: 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ภาคใต้) ประจำปี พ.ศ.2566