อว. วิจัยและพัฒนาสร้างเครื่องเพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลค่าสูงด้วยระบบอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้

ศ, 11/09/2020 - 10:30 — admin5

1

23

          วันที่ 8 กันยายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยนโยบายอุตสาหกรรม สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบ ภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า "เครื่องเพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลค่าสูงด้วยระบบอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้" เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องกลการเกษตรของไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการผลิตสินค้าเกษตร ณ บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมโลหะฟัลคอน จำกัด (Falcon Steel Industrial Group Company) อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

476

910

          นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ว่า สป.อว. ร่วมกับ มจพ. จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนานี้ขึ้น เพื่อร่วมกันออกแบบและสร้างตัวอย่างโรงเรือนอัจฉริยะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเพาะเลี้ยงพืชมูลค่าสูงให้เจริญเติบโตตามวงรอบเวลา ด้วยการควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งยังได้ติดตั้งระบบลำเลียงและจัดเก็บลังใส่พืช เพื่อขนถ่าย นำเข้าและนำออก จากชั้นเก็บในห้องโรงเรือนที่ดัดแปลงจากตู้เหล็กขนส่งสินค้า (Dry Container) ด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (AS/RS, Automatic Storage and Retrieval System) หรือระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (Auto-Warehouse) นอกจากนั้นระบบยังสามารถตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ควบคุมคุณภาพการเพาะเลี้ยงพืชโดยอัตโนมัติ ด้วยองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร ซึ่งจะเป็นต้นแบบของโรงเรือนอัจฉริยะสำหรับการเพาะปลูกพืชมูลค่าสูงและพืชที่มีรอบเวลาการเจริญเติบโตต่ำอันเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมาก โดยโรงเรือนนี้สามารถเคลื่อนย้าย และนำไปประกอบยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และสามารถเรียงซ้อนกันใช้พื้นที่ในแนวสูงช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการเพาะปลูก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การลดต้นทุนจากการใช้แรงงานคน ปลอดเชื้อจากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการผลิตสินค้าเกษตรเชิงอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

7

วันที่กิจกรรม: 
Mon, 07/09/2020 - 17:00
ภาพประกอบ: 
เครื่องเพาะปลูกและจัดเก็บพืชมูลค่าสูงด้วยระบบอัจฉริยะแบบเคลื่อนย้ายได้